Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Chỉ thị số 34 - CT/TW ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Kế hoạch số 128 - KH/TU ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (viết tắt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 Xem nội dung kế hoạch tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]