Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị năm 2020 
Kế hoạch số 148-KH/TUngày 22/4/2020 về kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị năm 2020. 
 Xem nội dung kế hoạch tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]