Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị năm 2020 
Kế hoạch số 148-KH/TUngày 22/4/2020 về kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị năm 2020. 
 Xem nội dung kế hoạch tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]