Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch, thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 
Kế hoạch số 115/KH-UBATGTQG ngày 16/6/2021 về việc tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021;

Quyết định số 116/QĐ-UBATGTQG ngày 16/6/2021 về việc ban hành Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021. 

[Trở về]