Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017 
Ngày 25/11/2016, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Bình ban hành Quyết định số 54/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017.

Download Quyết định phê duyệt Kế hoạchDanh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2017 tại đây!

Ngày 10/3/2017, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Bình đã ký ban hành Quyết định số 17/QĐ-STTTT điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2017.

Download Quyết định điều chỉnh Kế hoạch  và Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã điều chỉnh tại đây!

THANH TRA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]