Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2016 
Ngày 16/12/2015, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Bình đã ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016.

Download Quyết định phê duyệt Kế hoạch tại đây!

Download Kế hoạch đính kèm Quyết định tại đây!

THANH TRA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]