Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch số 1046/KH-UBND ngày 17/6/2020 về việc triển khai dự án 4 " truyền thông và giảm nghèo thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 
Kế hoạch số 1046/KH-UBND ngày 17/6/2020 về việc triển khai dự án 4 " truyền thông và giảm nghèo thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
 Xem nội dung KH tại đây
[Trở về]