Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch công tác Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 
Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 30/12/2019 về kế hoạch công tác Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 Xem nội dung kế hoạch tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]