Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 
Thực hiện Kế hoạch số 2144/KH-UBND  ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 201.

Xem nội dung kế hoạch tại đây!

[Trở về]