Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2014 

Để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 như sau:

                I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

                1. Mục đích:

- Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn ngân sách, tài sản đã được cấp, công khai, minh bạch trong các hoạt động của Sở; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong Sở đối với công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

2. Yêu cầu:

- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được tiến hành thường xuyên, liên tục.

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng lĩnh vực, từng bộ phận của đơn vị. Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi một cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

- Hình thức: tổ chức Hội nghị phổ biến tập trung hoặc lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, của Chi bộ định kỳ hàng tháng, cuộc họp của các tổ chức đoàn thể.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: Thanh tra Sở

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phương tiện thông tin đại chúng

Hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm chuyển tải các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến tận người dân, để người dân biết, thực hiện quyền giám sát các hoạt động của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: phòng Báo chí, Xuất bản

2. Thực hiện công tác cải cách hành chính

a) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở; thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: phòng Công nghệ thông tin

b) Công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Sở; chấp hành đúng thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi có yêu cầu.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở

c) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; đưa các phần mềm: Quản lý văn bản và điều hành công việc, một cửa liên thông, Thư điện tử công vụ v.v.. vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất lao động; giảm văn bản, giấy tờ hành chính; điều hành, lưu trữ và trao đổi thông tin trên mạng máy tính, đảm bảo mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: phòng Công nghệ thông tin

3. Thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện giám sát việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, đảm bảo quy định rõ các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, tài sản được cấp.

Rà soát, sửa đổi và triển khai thực hiện Quy chế Văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, trong quan hệ xã hội; hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, môi trường làm việc của Sở văn minh, hiện đại.

- Thời gian: Thực hiện vào tháng 01 năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

b) Công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ và các kế hoạch trọng tâm của đơn vị.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở

c) Thực hiện nghiêm túc công tác kê khai tài sản, thu nhập; công khai minh bạch bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập (nếu có) theo quy định.

- Thời gian: Thực hiện vào tháng 12 năm 2014

- Bộ phận chủ trì tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

d) Công khai lịch tiếp công dân định kỳ; ban hành đầy đủ quy chế, nội quy tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đúng quy định của pháp luật đối với các loại đơn, thư  khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: Thanh tra Sở

4. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

Rà soát, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: Thanh tra Sở, Văn phòng Sở

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi tham nhũng, lãng phí

a) Kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với người đứng đầu và cán bộ, viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Thời gian: Thực hiện vào Quý III năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: Thanh tra Sở

b) Kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; việc tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo của Sở đối với các lĩnh vực được phân công đối với các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức thuộc Sở.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì, tham mưu thực hiện: Thanh tra Sở

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch này đến tận cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, đơn vị biết, thực hiện.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Sở để tổng hợp.

                3. Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tham mưu báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

[Trở về]