Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 
Thực hiện Kế hoạch số 2090/KH-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác pháp chế năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019.

Xem nội dung kế hoạch tại đây!

 

[Trở về]