Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn xây dựng Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của doanh nghiệp 

Triển khai Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động.

Kế hoạch xây dựng Quy hoạch

Đề cương Quy hoạch

Bảng phụ lục kèm theo

[Trở về]