Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3662/VPUBND-VX ngày 16/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Xây dựng Kế hoạch trên cơ sở khung hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn này.

2. Đề nghị các đơn vị lập, phê duyệt và gửi Kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 02/11/2017 để tổng hợp, bản điện tử xin gửi về email: stttt@quangbinh.gov.vn (bản điện tử Phụ lục đính kèm).

Mọi thông tin trao đổi, xin liên hệ về Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0232.3851.206 (gặp đồng chí Lê).

Trân trọng./.

[Trở về]