Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 

Ngày 19/02/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành văn bản số 04-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Mục đích của việc tuyên truyền là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.

Thời gian thực hiện tuyên truyền được chia làm 03 đợt, tập trung cao điểm vào đợt 2 (từ 16/4 đến 22/5/2016), nhất là trong 10 ngày trước ngày diễn ra bầu cử (22/5).

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các văn bản khác liên quan để quý vị và các các bạn tham khảo, tìm hiểu và tham gia tuyên truyền.

1. Các văn bản về công tác tuyên truyền bầu cử

Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch tuyên truyền của Ủy ban bầu cử tỉnh

Văn bản triển khai tuyên truyền của Sở TT&TT

2. Các văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử của UBBC tỉnh

Quy chế tổ chức và hoạt động Ủy ban Bầu cử  tỉnh

3. Các văn bản tham khảo

Luật Tổ chức Quốc hội

Luật Tổ chức Chính phủ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử

Nghị quyết 105 của Quốc hội về ngày Bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

Nghị quyết 1129 của UBTVQH về công bố ngày bầu cử QH và HĐND các cấp

Nghị quyết 1132 của UBTVQH hướng dẫn cơ cấu, thành phần và phân bổ giới thiệu ứng viên đại biểu HĐND

Nghị quyết 1134 của UBTVQH hướng dẫn hội nghị - hiệp thương - giới thiệu đại biểu QH và HĐND

Nghị quyết 1135 của UBTVQH dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu QH khóa XIV

Nghị quyết 41 của HĐBCQG hướng dẫn mẫu văn bản, hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH và HĐND

Nghị quyết liên tịch 11 của UBTVQH - CP - UBMTTQ hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu QH và HĐND

Hướng dẫn 38 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự QH và HĐND

Hướng dẫn 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu QH và HĐND

Thông tư 02/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu QH và HĐND

Công văn 134 của Văn phòng HĐBCQG về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

PHÒNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

[Trở về]