Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn quy trình kiểm tra điểm cung cấp dịch vụ truy nhập internet và trò chơi điện tử công cộng 

Qua đợt thanh tra cuối năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh cho thấy, công tác phối hợp quản lý của các cơ quan chức năng về hoạt động này còn hạn chế, chưa đồng bộ và thiếu quyết liệt, dẫn đến tình trạng nhiều điểm cung cấp dịch vụ chưa tuân thủ quy định của pháp luật.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 177/STTTT-TTra ngày 08/3/2016 đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quản lý điểm cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý. Trong đó có nội dung quan trọng là chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất để nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý hành vi vi phạm của các cơ sở cung cấp dịch vụ, nhất là hành vi cung cấp dịch vụ ngoài khoảng thời gian quy định, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và sức khỏe, việc học tập của học sinh, sinh viên.'

Download Công văn của Sở TT&TT tại đây!

Download Phụ lục 1 - Biểu mẫu thống kê tại đây!

Sở cũng đã cung cấp tài liệu hướng dẫn về quy trình kiểm tra và một số quy định về chế tài, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với điểm cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng.

Download Phụ lục 2 - Hướng dẫn quy trình kiểm tra tại đây!

Lưu ý: Theo Khoản 4, Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Đề nghị các cơ quan chức năng cấp huyện, cấp xã quan tâm, nghiên cứu, triển khai.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]