Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn đảm bảo ATTT cho người dùng sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

Ngày 16/12/2020, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ có Công văn số 458/CTSBMTT-QTHT về việc đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Theo đó cho biết, trong thời gian gần đây, thông qua hệ thống theo dõi giám sát và phân tích mã độc của Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng - Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát hiện nhiều chiến dịch tấn công có chủ đích sử dụng mã độc vào máy tính người dùng tại các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Để tăng cường việc đảm bảo an toàn thông tin cho các hoạt động ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thường xuyên thực hiện đánh giá, rà quét mã độc các máy tính của cơ quan, đơn vị. Triển khai cài đặt phần mềm quét virus có bản quyền, công cụ để kiểm tra, rà quét mã độc có thể tải tại địa chỉ: http://av.bcy.gov.vn.

2. Khuyến cáo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và các đơn vị liên quan cảnh báo, nâng cao nhận thức về an toàn an ninh mạng nói chung và cảnh giác với nguy cơ tấn công mạng có chủ đích nói riêng.

3. Thực hiện theo hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại địa chỉ https://ca.gov.vn/.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin qua địa chỉ thư điện tử: ca@bcy.gov.vn hoặc số điện thoại: 0243.7738668 để phối hợp, giải quyết.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]