Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội thảo khoa học: "Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá kết quả làm việc CBCC" 
Thực hiện Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2015; Để sớm thống nhất chung “Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá kết quả làm việc của CBCC” áp dụng trên phần mềm “quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức” cho toàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá kết quả làm việc của CBCC”.

1. Thành phần kính mời:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ và thi đua-khen thưởng; Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện các phòng ban chuyên môn liên quan của Sở Nội vụ;

- Phóng viên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh dự và đưa tin.

2. Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 8 năm 2015.

3. Địa điểm: tại Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ, số 09 Lâm Uý, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

4. Tài liệu phục vụ Hội thảo:

 Chương trình Hội thảo

 Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ công chức, viên chức

 Phiếu đánh gía Bộ tiêu chí

 Tài liệu hội thảo

BAN TỔ CHỨC

[Trở về]