Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, ngày 11/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, nội dung các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ như sau:
1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
Đối tượng, mức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 1, mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Chương I, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Đối tượng, mức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 2, mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Chương VI, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
3. Hỗ trợ hộ kinh doanh
Đối tượng, mức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 3, mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Chương II, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Đối tượng, mức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 4, mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Chương III, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc
Đối tượng, mức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 4, mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Chương IV, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
6. Hỗ trợ người có công với Cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội
Đối tượng, mức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 5, 6, 7 mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Chương V, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
7. Thời gian thực hiện chi trả, hỗ trợ các đối tượng theo quy định tại Kế hoạch của UBND tỉnh tùy theo từng nội dung, bắt đầu thực hiện kể từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

THÔNG TIN-BÁO CHÍ-XUẤT BẢN
 

[Trở về]