Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Giảm phí, lệ phí thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
Căn cứ Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 26/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh sửa đổi 02 TTHC liên quan là Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.
Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. Theo đó, có 02 TTHC được tiếp tục giảm phí, lệ phí. Thời gian giảm phí từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021:
1. Đối với thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh:
- Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn;
- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút;
- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút.
2. Đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh:
Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh: 25.000 đồng/hồ sơ.

Xem toàn bộ nội dung Quyết định số 2400/QĐ-UBND tại đây.
 

Tăng Hải (T.H)

[Trở về]