Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ƯDCNTT trong CQNN tỉnh Quảng Bình 

Thực hiện Công văn số 1467/UBND-VX ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đồng ý Phương án đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Quảng Bình; Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quy định về đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Quảng Bình ( Dự thảo QB ICT-Index).

Để thực hiện công tác đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014 và những năm tiếp theo  được sát thực, hiệu quả hơn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy định về đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Quảng Bình

* Tải Dự thảo QB ICT-Index :  tại đây

Các ý kiến đóng góp của Quý cơ quan xin gửi trước ngày 03/12/2014 theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông - số 02, Hương Giang, Đồng Hới, Quảng Bình. Bản mềm gửi về hộp thư điện tử: stttt@quangbinh.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: (052)3.851.206.

 

[Trở về]