Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự án nâng cấp, tích hợp trang thông tin điện tử các cơ quan Nhà nước lên cổng thông tin của tỉnh Quảng Bình 
1. Tên Dự án: Xây dựng cổng thông tin điện tử và nâng cấp, tích hợp trang thông tin điện tử các cơ quan Nhà nước lên cổng thông tin của tỉnh Quảng Bình

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục ứng dụng Công  nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh và nâng cấp, tích hợp trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước lên cổng thông tin của tỉnh nhằm cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước.

Tích hợp các hệ thống ứng dụng (hệ thống một cửa,  hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, báo cáo thống kê,…)

Làm đầu mối duy nhất (điểm truy cập “một cửa”) của tỉnh Quảng Bình về thông tin, các dịch vụ công, hỗ trợ điều hành cho lãnh đạo tỉnh Quảng Bình; góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu quả công tác quản lý, điều hành; thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước; công khai minh bạch hóa thông tin thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện giao dịch, dịch vụ hành chính thuận lợi nhất, nhanh nhất, tránh được các tiêu cực phát sinh.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Bình; Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật đã được quy định tại Công văn số 1654/BTTTT-WDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- Xây dựng 32 trang thông tin thành phần của các đơn vị trực thuộc.

- Tích hợp xác thành phần: Dịch vụ công, quản lý văn bản, thư điện tử công vụ.

- Đầu tư trang thiết bị cho quản trị và đăng tin, nâng cấp hạ tầng CNTT: Đầu tư nâng cấp đồng bộ từ hệ thống máy chủ, mạng, phần mềm hệ thống tại phòng máy chủ tạo nên một hệ thống nhất phục vụ đầy đủ nhu cầu về lưu trữ, quản lý, xử lý thông tin của cổng; đầu tư thiết bị phục vụ biên tập thông tin cho Cổng thông tin điện tử. (bao gồm: máy tính xách tay, máy in, máy ảnh, máy quay phim, máy quét,…)

6. Địa điểm đầu tư: Tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

7. Tổng mức đầu tư của dự án: 8.800.000.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước

9. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 -2014.

11. Phân kỳ đầu tư: Dự án chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: (năm 2012 – 2013) với tổng kinh phí thiết bị, phần mềm: 5.390.000.000  đồng. Xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh và nâng cấp, tích hợp 32 trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước lên cổng thông tin của tỉnh; đầu tư hệ thống thiết bị phần cứng và vật tư lắp đặt căn bản; đàu tư phần mềm hệ thống và các phần mềm hỗ trợ cơ bản; chuyển đổi dữ liệu, nhập dữ liệu ban đầu; đào tạo và chuyển giao công nghệ.

- Giai đoạn 2: (năm 2014) với tổng kinh phí thiết bị, phần mềm và xây lắp: 1.903.000.000. Đầu tư hệ thống thiết bị phần cứng và vật tư lắp đắt mở rộng; đầu tư phần mềm hệ thống và các phần mềm hỗ trợ mở rộng.

[Trở về]