Bản in     Gởi bài viết  
Dự án Nâng cấp hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình 
1. Tên Dự án: Nâng cấp hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình.

2. Địa điểm xây dựng: Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình.

4. Đơn vị lập báo cáo kinh tế Kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình.

5. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp hệ thống mạng LAN các sở, ban, ngành, địa phương cấp tỉnh nhằm hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ cho công tác điều hành, quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao năng lực của cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ công cho nhân dân và doanh nghiệp, chuẩn bị bước một để thiết lập hệ thống mạng xuyên suốt từ Trung tâm dữ liệu của tỉnh đến các sở, ban, ngành và địa phương tạo tiền đề cho việc hình thành mạng diện rộng của tỉnh.

6. Tổng mức đầu tư: 14.736.000.000 đồng. (Mười bốn tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện

9 Phân giai đoạn: Dự án được chia làm 2 giai đoạn

+ Giai đoạn 1: (2009-2011) Với tổng kinh phí 6.114.000.000 đồng, triển khai cho 18 đơn vị;

+ Giai đoạn 2: (2012 trở đi) với tổng kinh phí 8.622.000.000 đồng, triển khai cho 37 đơn vị bao gồm: Đầu tư bổ sung cho 8 đơn vị đã thực hiện giai đoạn 1; đầu tư mới cho 29 đơn vị giai đoạn 2.

10. Thời gian thực hiện dự án: 2009-2014.

11. Quy mô dự án: Đầu tư nâng cấp, làm mới mạng cho 48 sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

[Trở về]