Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách tàu cá sử dụng tần số vô tuyến điện HF liên lạc tầm xa 

DANH SÁCH TÀU CÁ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN HF LIÊN LẠC TẦM XA

STT

Chủ tàu

Địa chỉ thường trú

Số đăng ký tàu

Số giấy phép

Ngày hết hạn

 

Huyện Quảng Trạch

1

Trần Xuân Biên

Quảng Liên

QB 93589-TS

172341/GPTC

9/7/2022

2

Trần Đình Hợi

Quảng Liên

QB 3794-TS

172342/GPTC

9/7/2022

3

Trần Xuân Lành

Quảng Liên

QB 3350-TS

172340/GPTC

9/7/2022

4

Hoàng Văn Hướng

Quảng Liên

QB 93595-TS

172339/GPTC

9/7/2022

5

Mai Văn Lập

Quảng Liên

QB 93861-TS

172343/GPTC

9/7/2022

6

Nguyễn Văn Định

Quảng Liên

QB 3055-TS

172338/GPTC

9/7/2022

7

Cao Thế Thắng

Quảng Trường

QB 93828-TS

172337/GPTC

9/7/2022

8

Mai Xuân Hoàng

Quảng Trường

QB 93958-TS

172332/GPTC

9/7/2022

9

Hoàng Văn Hoành

Quảng Trường

QB 3911-TS

172334/GPTC

9/7/2022

10

Mai Xuân Vinh

Quảng Trường

QB 3441-TS

172330/GPTC

9/7/2022

11

Mai Văn Toàn

Quảng Trường

QB 93451-TS

172331/GPTC

9/7/2022

12

Mai Xuân Chung

Quảng Trường

QB 93799-TS

172335/GPTC

9/7/2022

13

Hoàng Châu Khanh

Quảng Trường

QB 3440-TS

172333/GPTC

9/7/2022

14

Mai Xuân Liệu

Quảng Trường

QB 93428-TS

172336/GPTC

9/7/2022

15

Nguyễn Văn Phương

Quảng Phúc

QB 3433-TS

015201/GPTS

8/12/2014

16

Nguyễn Tiến Dũng

Quảng Phúc

QB 93567-TS

5035/GPTS

11/2/2014

17

Nguyễn Văn Pháp

Quảng Phúc

QB 3568-TS

015202/GPTS

8/12/2014

18

Nguyễn Ngọc Dương

Quảng Phúc

QB 3792-TS

019211/GPTS

16/8/2015

19

Nguyễn Thanh Minh

Quảng Phúc

QB 3853-TS

019216/GPTS

16/8/2015

20

Hoàng Hữu Trang

Quảng Phúc

QB 93239-TS

019256/GPTS

22/9/2015

21

Nguyễn Ngọc Cảnh

Quảng Phúc

QB 93537-TS

019212/GPTS

16/8/2015

22

Nguyễn Văn Thời

Quảng Phúc

QB 93904-TS

021104/GPTS

19/11/2015

23

Đinh Anh Tuấn

Quảng Phúc

QB 93970-TS

019215/GPTS

16/8/2015

24

Nguyễn Văn Sử

Quảng Phúc

QB 93991-TS

172309/GPTC

9/7/2022

25

Nguyễn Văn Quang

Quảng Phúc

QB 93994-TS

172317/GPTC

9/7/2022

26

Nguyễn Vũ Ngân

Quảng Phúc

QB 93696-TS

172316/GPTC

9/7/2022

27

Nguyễn Văn Phượng

Quảng Phúc

QB 93747-TS

172313/GPTC

9/7/2022

28

Nguyễn Thanh Minh

Quảng Phúc

QB 93776-TS

172312/GPTC

9/7/2022

29

Nguyễn Văn Thiếp

Quảng Phúc

QB 93784-TS

172314/GPTC

9/7/2022

30

Nguyễn Ngọc Dương

Quảng Phúc

QB 93792-TS

172325/GPTC

9/7/2022

31

Đậu Phong Lưu

Quảng Phúc

QB 93864-TS

172319/GPTC

9/7/2022

32

Nguyễn Ngọc Cảnh

Quảng Phúc

QB 93900-TS

172318/GPTC

9/7/2022

33

Đông Thanh Phú

Cảnh Dương

QB 3619-TS

20560

30/11/2014

34

Nguyễn Văn Công

Cảnh Dương

QB 93354-TS

20558

30/11/2015

35

Nguyễn Xuân Hỏi

Quảng Phú

QB 93040-TS

019262/GPTS

22/9/2015

36

Trịnh Minh Thức

Quảng Phú

QB 93123-TS

021105/GPTS

19/11/2015

37

Nguyễn Đức Dũng

Quảng Phú

QB 93138-TS

019263/GPTS

24/11/2015

38

Nguyễn Thanh Phong

Quảng Phú

QB 93206-TS

20574/GPTS

30/11/2015

39

Đinh Hanh

Quảng Phú

QB 93256-TS

019254/GPTS

22/9/2015

40

Nguyễn Đức Thận

Quảng Phú

QB 93331-TS

021139/GPTS

28/9/2016

41

Phạm Văn Tha

Quảng Phú

QB 93602-TS

20557/GPTS

30/11/2015

42

Đinh Hanh

Quảng Phú

QB 93782-TS

019255/GPTS

22/9/2015

43

Nguyễn Văn Hoài

Quảng Tiên

QB 50369-TS

172412

11/7/2022

44

Hoàng Văn Hai

Quảng Tiên

QB 93445-TS

172414

11/7/2022

45

Nguyễn Văn Anh

Quảng Tiên

QB 93545-TS

172410

11/7/2022

46

Cao Văn Kinh

Quảng Tiên

QB 93484-TS

172415

11/7/2022

47

Nguyễn Văn Cẩn

Quảng Tiên

QB 93529-TS

172411

11/7/2022

48

Hoàng Văn Dàn

Quảng Tiên

QB 3421-TS

172413

11/7/2022

49

Hoàng Văn Hùng

Quảng Tiên

QB 3392-TS

172409

11/7/2022

Huyện Bố Trạch

1

Nguyễn Văn Toàn

Đức Trạch

QB 2105-TS

5098/GPTS

16/2/2015

2

Nguyễn Thuần

Đức Trạch

QB 21745-TS

015031/GPTS

14/9/2014

3

Nguyễn Văn Vọ

Đức Trạch

QB 2544-TS

7671/GPTS

18/2/2015

4

Nguyễn Quang Bắc

Đức Trạch

QB 2694-TS

5097/GPTS

16/2/2016

5

Phạm Văn Quang

Đức Trạch

QB 92048-TS

7677/GPTS

18/2/2014

6

Nguyễn Minh Chiến

Đức Trạch

QB 92141-TS

019280/GPTS

28/10/2015

7

Nguyễn Dôn

Đức Trạch

QB 92143-TS

015022/GPTS

31/8/2014

8

Phạm Văn Vinh

Đức Trạch

QB 92161-TS

015207/GPTS

9/12/2014

9

Hồ Đăng Tiết

Đức Trạch

QB 92186-TS

015203/GPTS

8/12/2014

10

Hồ Đăng Văn

Đức Trạch

QB 92274-TS

021102/GPTS

19/11/2014

11

Nguyễn Minh Tiến

Đức Trạch

QB 92306-TS

019279/GPTS

26/10/2014

12

Hồ Lương Quang

Đức Trạch

QB 92321-TS

021108/GPTS

25/11/2015

13

Nguyễn Ngọc Thanh

Đức Trạch

QB 92434-TS

019190/GPTS

22/7/2014

14

Nguyễn Xá

Đức Trạch

QB 92452-TS

019242/GPTS

20/9/2014

15

Trần Đình Long

Đức Trạch

QB 92466-TS

019278/GPTS

22/10/2014

16

Nguyễn Khánh Thọ

Đức Trạch

QB 92476-TS

159943/GPTS

4/10/2014

17

Hồ Đăng Toàn

Đức Trạch

QB 92505-TS

015008/GPTS

9/9/2014

18

Hồ Xuân Dũng

Đức Trạch

QB 92527-TS

019220/GPTS

27/8/2016

19

Nguyễn Văn Định

Đức Trạch

QB 92530-TS

015211/GPTS

9/12/2014

20

Nguyễn Văn Dũng

Đức Trạch

QB 92563-TS

015034/GPTS

8/9/2015

21

Hồ Mỹ Quốc

Đức Trạch

QB 92597-TS

019251/GPTS

21/9/2015

22

Phạm Văn Lương

Đức Trạch

QB 92639-TS

5042/GPTS

11/2/2014

23

Hồ Đăng Hiền

Đức Trạch

QB 92686-TS

015007/GPTS

15/9/2015

24

Nguyễn Văn Dũng

Đức Trạch

QB 92764-TS

7679/GPTS

18/2/2014

25

Nguyễn Văn Châu

Đức Trạch

QB 92789-TS

015123/GPTS

19/10/2015

26

Trương Công Thảo

Đức Trạch

QB 92794-TS

159890/GPTS

29/9/2015

27

Phạm Minh Chí

Đức Trạch

QB 92892-TS

7680/GPTS

18/2/2015

28

Phạm Quang

Đức Trạch

QB 92987-TS

7678/GPTS

18/2/2015

29

Nguyễn Hữu Ái

Đức Trạch

QB 92991-TS

172504

13/7/2022

30

Nguyễn Văn Tiền

Đức Trạch

 QB 92578-TS  

172485

13/7/2022

31

Hồ Văn Không

Đức Trạch

QB 92127-TS

172484

13/7/2022

32

Hồ Đăng Quy

Đức Trạch

QB 92159-TS

172483

13/7/2022

33

Nguyễn Văn Dương

Đức Trạch

QB 92163-TS

172482

13/7/2022

34

Nguyễn Văn Đông

Đức Trạch

QB 92172-TS

172528

13/7/2022

35

Nguyễn Văn Lực

Đức Trạch

QB 92253-TS

172487

13/7/2022

36

Phạm Văn Tâm

Đức Trạch

QB 92280-TS

172488

13/7/2022

37

Nguyễn Sỹ Cừ

Đức Trạch

QB 92287-TS

172507

13/7/2022

38

Phạm văn Cường

Đức Trạch

QB 92289-TS

172489

13/7/2022

39

Nguyễn Văn Toàn

Đức Trạch

QB 92329-TS

172490

13/7/2022

40

Hồ Đăng Thu

Đức Trạch

QB 92332-TS

172529

13/7/2022

41

Nguyễn Ngọc Đăng

Đức Trạch

QB 92334-TS

172491

13/7/2022

42

Nguyễn Văn Lên

Đức Trạch

QB 92339-TS

172508

13/7/2022

43

Nguyễn Quang Bắc

Đức Trạch

QB 92347-TS

172509

13/7/2022

44

Hồ Xuân Dũng

Đức Trạch

QB 92348-TS

172592

13/7/2022

45

Nguyễn Văn Dũng

Đức Trạch

QB 92367-TS

172530

13/7/2022

46

Nguyễn Xuân Đức

Đức Trạch

QB 92418-TS

172493

13/7/2022

47

Hồ Mỹ Quốc

Đức Trạch

QB 92422-TS

172481

13/7/2022

48

Phạm Quang

Đức Trạch

QB 92429-TS

172494

13/7/2022

49

Nguyễn Văn Tứ

Đức Trạch

QB 92435-TS

172496

13/7/2022

50

Nguyễn Văn Mỏi

Đức Trạch

QB 92519-TS

172498

13/7/2022

51

Hoàng Đại Dương

Đức Trạch

QB 92656-TS

172499

13/7/2022

52

Nguyễn Đức Trung

Đức Trạch

QB 92699-TS

172500

13/7/2022

53

Nguyễn Văn Cu

Đức Trạch

QB 92757-TS

172501

13/7/2022

54

Nguyễn Văn Tiệm

Đức Trạch

QB 92782-TS

172502

13/7/2022

55

Nguyễn Văn Hợi

Đức Trạch

QB 92786-TS

172503

13/7/2022

56

Lê Thanh Vân

Hải Trạch

QB 2131-TS

688

31/5/2015

57

Lê Duẫn

Hải Trạch

QB 2201-TS

689

31/5/2015

58

Nguyễn Minh Hưởng

Hải Trạch

QB 2737-TS

690

31/5/2016

59

Nguyễn Duy Phúc

Hải Trạch

QB 2951-TS

691

31/5/2016

60

Phan Đăng Khoa

Hải Trạch

QB 92006-TS

7670/GPTS

18/2/2014

61

Nguyễn Hải

Hải Trạch

QB 92173-TS

7668/GPTS

18/2/2014

62

Nguyễn Lương

Hải Trạch

QB 92581-TS

7681/GPTS

18/2/2014

63

Nguyễn Phúc

Hải Trạch

QB 92951-TS

7669/GPTS

18/2/2014

64

Phạm Hồng Phong

Hải Trạch

QB 92045-TS

172383/GPTC

11/7/2022

65

Phan Thanh Chiến

Hải Trạch

QB 92179-TS

172385/GPTC

11/7/2022

66

Phan Thanh Hải

Hải Trạch

QB 92278-TS

172386/GPTC

11/7/2022

67

Phan Long

Hải Trạch

QB 92427-TS

172387/GPTC

11/7/2022

68

Phan Hiền

Hải Trạch

QB 92448-TS

172388/GPTC

11/7/2022

69

Đoàn Thắng

Hải Trạch

QB 92566-TS

172389/GPTC

11/7/2022

70

Phan Thanh Hùng

Hải Trạch

QB 92687-TS

172390/GPTC

11/7/2022

71

Hồ Văn Thuần

Hải Trạch

QB 92825-TS

172391/GPTC

11/7/2022

72

Lê Duy Lộc

Hải Trạch

QB 92826-TS

172392/GPTC

11/7/2022

73

Hoàng Thanh Long

Hải Trạch

QB 92828-TS

172393/GPTC

11/7/2022

74

Nguyễn Ngọc Hải

Thanh Trạch

QB 92671-TS

170939

11/6/2022

75

Hoàng Gia Lai

Thanh Trạch

QB 99131-TS

692

1/6/2015

76

Lê Văn Thăng

Thanh Trạch

QB 99132-TS

694

1/7/2020

77

Nguyễn Văn Mười

Thanh Trạch

QB 99133-TS

170938

11/6/2022

78

Nguyễn Bá Thừa

Thanh Trạch

QB 99134-TS

696

1/5/2015

79

Lê Thanh Binh

Thanh Trạch

QB 99136-TS

695

1/7/2020

TP. Đồng Hới

1

Trương Thanh

Bảo Ninh

QB 1387-TS

019240/GPTS

20/9/2014

2

Đào Anh Hải

Bảo Ninh

QB 91009-TS

5032/GPTS

11/2/2014

3

Nguyễn Ngọc Nam

Bảo Ninh

QB 91018-TS

7675/GPTS

18/2/2014

4

Phạm Tuyển

Bảo Ninh

QB 91020-TS

015208/GPTS

9/12/2015

5

Nguyễn Doan

Bảo Ninh

QB 91024-TS

7662/GPTS

18/9/2014

6

Nguyễn Hiểu

Bảo Ninh

QB 91025-TS

015212/GPTS

9/12/2014

7

Nguyễn Tiến Long

Bảo Ninh

QB 91031-TS

7676/GPTS

18/2/2014

8

Nguyễn Văn Phong

Bảo Ninh

QB 91045-TS

7659/GPTS

18/2/2015

9

Nguyễn Văn Quý

Bảo Ninh

QB 91107-TS

019184/GPTS

4/5/2020

10

DNTN ĐBTSTH Ngọc Phương

Bảo Ninh

QB 91109-TS

7665/GPTS

18/2/2015

11

Nguyễn Trọng Hiếu

Bảo Ninh

QB 91125-TS

015205/GPTS

9/12/2014

12

Phạm Xuân Ngạc

Bảo Ninh

QB 91179-TS

015225/GPTS

18/12/2014

13

Nguyễn Văn Thừa

Bảo Ninh

QB 91189-TS

019244/GPTS

20/9/2014

14

Mai Đung

Bảo Ninh

QB 91205-TS

015210/GPTS

9/12/2014

15

Phù Trung Việt

Bảo Ninh

QB 91249-TS

015209/GPTS

9/12/2014

16

Hoàng Quang Hiếu

Bảo Ninh

QB 91259-TS

019245/GPTS

20/9/2014

17

Nguyễn Văn Tiến

Bảo Ninh

QB 91437-TS

019243/GPTS

20/9/2015

18

Nguyễn Văn Phong

Bảo Ninh

QB 91559-TS

7660/GPTS

18/2/2014

19

Phạm Quốc Bảy

Bảo Ninh

QB 91575-TS

019241/GPTS

20/9/2014

20

Trần Đình Thủy

Bảo Ninh

QB 91735-TS

015206/GPTS

9/12/2014

21

Phạm Văn Dẫn

Bảo Ninh

QB 91766-TS

7674/GPTS

18/2/2014

22

Hoàng Sữa

Bảo Ninh

QB 99037-TS

7661/GPTS

18/2/2014

23

Nguyễn Hữu Bíu

Bảo Ninh

QB 99110-TS

7666/GPTS

18/2/2014

24

Nguyễn Công Định

Bảo Ninh

QB 99118-TS

7664/GPTS

18/2/2014

25

Nguyễn Hữu Bíu

Bảo Ninh

QB 99120-TS

7667/GPTS

18/2/2014

26

Lại Tấn Hưng

Bảo Ninh

QB 99125-TS

7663/GPTS

18/2/2014

27

Nguyễn Văn Dương

Bảo Ninh

QB 99126-TS

7672/GPTS

18/2/2014

28

Lại Minh Hướng

Bảo Ninh

QB 99146-TS

7673/GPTS

18/2/2014

29

Nguyễn Văn Lam

Bảo Ninh

QB 91104-TS

172397/GPTC

11/7/2022

30

Nguyễn Ngọc Nam

Bảo Ninh

QB 91793-TS

172398/GPTC

11/7/2022

31

Nguyễn Công Hoan

Bảo Ninh

QB 91667-TS

172399/GPTC

11/7/2022

32

Nguyễn Xuân Hưng

Bảo Ninh

QB 91456-TS

172400/GPTC

11/7/2022

33

Nguyễn Trọng Bằng

Bảo Ninh

QB 91223-TS

172401/GPTC

11/7/2022

34

Nguyễn Đại Thắng

Bảo Ninh

QB 91919-TS

172402/GPTC

11/7/2022

35

Mai Đại Phong

Bảo Ninh

QB 91379-TS

172403/GPTC

11/7/2022

36

Phạm Nhiên

Bảo Ninh

QB 91123-TS

172404/GPTC

11/7/2022

37

DNTN ĐBTSTH Ngọc Phương

Bảo Ninh

QB 91299-TS

172405/GPTC

11/7/2022

38

Phạm Văn Tắc

Bảo Ninh

QB 91069-TS

172406/GPTC

11/7/2022

39

Nguyễn Thành Ngọc

Bảo Ninh

QB 1109-TS

685/GPTS

30/5/2012

40

Phạm Thế Nhân

Bảo Ninh

QB 91036-TS

682/GPTS

30/5/2012

41

Nguyễn Thành Huy

Bảo Ninh

QB 91211-TS

684/GPTS

30/5/2012

42

Võ Thường

Bảo Ninh

QB 91212-TS

683/GPTS

30/5/2012

43

Nguyễn Văn Sơn

Bảo Ninh

QB 91997-TS

681/GPTS

30/5/2012

44

Nguyễn Công Hoan

Bảo Ninh

QB 99130-TS

687/GPTS

30/5/2012

45

Nguyễn Công Hoan

Bảo Ninh

QB 99140-TS

686/GPTS

30/5/2012

46

Nguyễn Đăng Châu

Hải Đình

QB 91090-TS

5013/GPTS

11/5/2015

47

Nguyễn Đăng Châu

Hải Đình

QB 91168 -TS

5012/GPTS

11/5/2015

[Trở về]