Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]