Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
 - Danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

- Danh sách các doanh nghiệp được cấp chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4

 

Tải file tại đây

[Trở về]