Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách Đài truyền thanh không dây cơ sở 

DANH SÁCH ĐÀI TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY CƠ SỞ

STT

Đơn vị quản lý, sử dụng

Số Giấy phép

Ngày hết hạn

Tần số

1

UBND Phường Hải Thành - thành phố Đồng Hới

100389/TTKD-GH2

29/07/2018

97MHz

2

UBND Xã Quảng Long - huyện Quảng Trạch

100396/TTKD-GH2

13/09/2018

101,4MHz

3

UBND Xã Quảng Tùng - huyện Quảng Trạch

100397/TTKD-GH2

13/09/2018

97,3MHz

4

UBND Thị Trấn Ba Đồn - huyện Quảng Trạch

100408/TTKD-GH2

10/06/2018

92,3MHz

5

UBND Xã Võ Ninh - huyện Quảng Ninh

100426/TTKD-GH2

19/10/2015

104,3MHz

6

UBND xã Xuân Trạch - huyện Bố Trạch

100430/TTKD-GH2

30/06/2020

104MHz

7

UBND Xã Quảng Xuân - huyện Quảng Trạch

100434/TTKD-GH

11/03/2013

96,1MHz

8

UBND xã Tây Trạch - huyện Bố Trạch

100454/TTKD-GH2

30/06/2020

97,3MHz

9

UBND Xã Lâm Trạch - huyện Bố Trạch

102389/TTKD-GH

15/06/2014

95MHz

10

UBND Xã Hồng Hóa - huyện Minh Hóa

102396/TTKD-GH

07/09/2014

98MHz

11

UBND Xã Quảng Phú - huyện Quảng Trạch

102404/TTKD-GH

22/07/2014

87,5MHz

12

UBND Xã Quảng Phúc - huyện Quảng Trạch

102409/TTKD-GH

26/08/2014

87,6MHz

13

UBND Xã Quang Phú - thành phố Đồng Hới

156483/TTKD-GH

06/07/2015

92,5MHz

14

UBND xã Quảng Đông - huyện Quảng Trạch

156918/TTKD-GH

20/06/2015

93,6MHz

15

UBND xã Quảng Tiên - huyện Quảng Trạch

158236/TTKD-GH

25/07/2018

60MHz

16

UBND xã Quảng Thọ - huyện Quảng Trạch

159494/TTKD-GH

24/08/2016

93,7MHz

17

UBND xã Hồng Thủy - huyện Lệ Thủy

159711/TTKD

14/09/2013

99MHz

18

UBND xã Mỹ Trạch - huyện Bố Trạch

159935/TTKD-GH

10/03/2021

99MHz

19

UBND xã Quảng Phương - huyện Quảng Trạch

159937/TTKD-GH

10/03/2018

94,2MHz

20

UBND phường Đồng Phú - thành phố Đồng Hới

159938/TTKD-GH

14/03/2018

66,3MHz

21

UBND Xã Bảo Ninh - thành phố Đồng Hới

160513/TTKD-GH

14/10/2015

95,3MHz

22

UBND xã Quảng Lưu - huyện Quảng Trạch

160540/TTKD-GH

20/10/2018

89,7MHz

23

UBND xã Phú Định - huyện Bố Trạch

160805/TTKD-GH

11/02/2021

87,8MHz

24

UBND xã Thanh Trạch - huyện Bố Trạch

160868/TTKD-GH

11/08/2021

90,7MHz

25

UBND xã Thuận Hóa - huyện Tuyên Hóa

160869/TTKD-GH

11/08/2015

99MHz

26

UBND xã Quảng Châu - huyện Quảng Trạch

160870/TTKD

11/09/2013

94,7MHz

27

UBND xã Quảng Thanh - huyện Quảng Trạch

160995/TTKD-GH

23/11/2021

97MHz

28

UBND xã Quảng Hợp - huyện Quảng Trạch

160996/TTKD-GH

23/11/2021

92,5MHz

29

UBND xã Đồng Trạch - huyện Bố Trạch

161091/TTKD-GH

12/01/2021

90,8MHz

30

UBND xã Cảnh Hóa - huyện Quảng Trạch

162851/TTKD-GH

17/01/2022

92,8MHz

31

UBND thị trấn Nông trường Việt Trung - huyện Bố Trạch

163545/TTKD

16/02/2014

97,2MHz

32

UBND xã Vạn Trạch - huyện Bố Trạch

163546/TTKD

16/02/2014

107,5MHz

33

UBND xã Trường Xuân - huyện Quảng Ninh

163547/TTKD

16/02/2014

97,4MHz

34

UBND xã Hải Trạch - huyện Bố Trạch

164249/TTKD-GH

03/06/2022

62MHz

35

UBND xã Phù Hóa - huyện Quảng Trạch

168478/TTKD

23/04/2014

96,7MHz

36

UBND xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy

168480/TTKD

23/04/2014

101MHz

37

UBND xã Đại Trạch - huyện Bố Trạch

168879/TTKD

23/04/2014

60,9MHz

38

UBND xã An Ninh - huyện Quảng Ninh

171487/TTKD

20/06/2014

59MHz

39

UBND xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh

171555/TTKD

16/04/2014

96,9MHz

40

UBND xã Quảng Hưng - huyện Quảng Trạch

171679/TTKD

28/06/2014

95,3MHz

41

UBND xã Văn Hóa - huyện Tuyên Hóa

171680/TTKD

28/06/2014

98,6MHz

42

UBND xã Quảng Trường - huyện Quảng Trạch

171683/TTKD

27/04/2014

104MHz

43

UBND xã Hoa Thủy - huyện Lệ Thủy

174461/TTKD

08/01/2014

61MHz

44

UBND xã Thuận Đức - thành phố Đồng Hới

175593/TTKD

22/08/2014

64,5MHz

45

UBND phường Phú Hải - thành phố Đồng Hới

175606/TTKD

22/08/2014

62,5MHz

46

UBND xã Đồng Hóa - huyện Tuyên Hóa

175717/TTKD

22/08/2014

88,5MHz

47

UBND Xã Quảng Liên - huyện Quảng Trạch

175844/TTKD

12/07/2014

87,7MHz

48

UBND xã Phúc Trạch - huyện Bố Trạch

175959/TTKD

10/04/2015

64MHz

49

UBND xã Phú Trạch - huyện Bố Trạch

177265/TTKD

11/06/2014

60,5MHz

50

UBND xã Quảng Sơn - huyện Quảng Trạch

178243/TTKD

22/08/2014

97,5MHz

51

UBND xã Bắc Trạch - huyện Bố Trạch

181444/TTKD

01/04/2016

88,4MHz

52

UBND xã Hưng Trạch - huyện Bố Trạch

200503/TTKD

29/03/2015

61MHz

53

UBND xã Văn Thủy - huyện Lệ Thủy

200504/TTKD

29/03/2015

61,5MHz

54

UBND xã Hải Ninh - huyện Quảng Ninh

200505/TTKD

29/03/2015

60,1MHz

55

UBND xã Quảng Tiến - huyện Quảng Trạch

200506/TTKD

04/01/2015

60MHz

56

UBND xã Quảng Tiến - huyện Quảng Trạch

200508/TTKD

04/01/2015

62MHz

57

UBND xã Quảng Tiến - huyện Quảng Trạch

200511/TTKD

04/01/2015

61,5MHz

58

UBND xã Đức Trạch - huyện Bố Trạch

203604/TTKD

16/06/2015

59,5MHz

59

UBND phường Đức Ninh Đông - thành phố Đồng Hới

205592/TTKD

20/10/2018

89MHz

60

UBND xã Sơn Lộc - huyện Bố Trạch

207321/TTKD

29/09/2015

58,5MHz

61

UBND xã Hoàn Trạch - huyện Bố Trạch

207323/TTKD

29/09/2015

95MHz

62

UBND xã Liên Trạch - huyện Bố Trạch

207326/TTKD

29/09/2016

96,1MHz

63

UBND xã Quảng Minh - huyện Quảng Trạch

207327/TTKD

29/09/2016

91,5MHz

64

UBND xã Đức Ninh - thành phố Đồng Hới

209068/TTKD

24/11/2023

61,5MHz

65

UBND xã Trường Thủy - huyện Lệ Thủy

210742/TTKD

19/12/2023

67MHz

66

UBND xã Sơn Trạch - huyện Bố Trạch

210744/TTKD

19/12/2023

65MHz

67

UBND xã Quảng Thạch - huyện Quảng Trạch

210745/TTKD

19/12/2023

62,5MHz

68

UBND xã Cao Quảng - huyện Tuyên Hóa

210746/TTKD

19/12/2023

66,3MHz

69

UBND xã Hóa Hợp - huyện Minh Hóa

210747/TTKD

19/12/2023

65MHz

[Trở về]