Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh 
 
DANH SÁCH ĐÀI TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
TT Xã/ Phường/ Thị trấn Loại đài
    Vô tuyến Hữu tuyến Ứng dụng CNTT-VT
(1) (2) (3) (4) (5)
I Huyện Minh Hóa 
1 Xuân Hóa X    
2 Yên Hóa X    
3 Hóa Hợp X    
4 Hóa Sơn X    
5 Tân Hóa X    
6 Hồng Hóa     X
7 Minh Hóa     X
8 Trung Hóa     X
9 Hóa Phúc     X
10 Hóa Tiến X    
11 Hóa Thanh     X
12 Thượng Hóa X    
II Huyện Tuyên Hóa
1 Lâm Hóa   X  
2 Văn Hóa X    
3 Cao Quảng X    
4 Phong Hóa X    
5 Châu Hóa X    
6 Thuận Hóa X    
7 Hương Hóa X    
8 Đồng Hóa X    
9 Thanh Hóa     X
10 Thạch Hóa X    
11 Mai Hóa X    
12 Tiến Hoá X    
13 Ngư Hóa X    
14 Đức Hóa     X
15 Sơn Hóa     X
16 Kim Hóa     X
17 Thanh Thạch     X
III Thị xã Ba Đồn 
1 Quảng Sơn   X  
2 P. Quảng Thuận   X  
3 Quảng Trung   X  
4 Quảng Hòa   X  
5 Quảng Tiên X    
6 P. Quảng Thọ X    
7 Quảng Minh X    
8 P. Quảng Long X    
9 Quảng Hải   X  
10 Quảng Văn   X  
11 Quảng Thủy   X  
12 P. Quảng Phong   X  
13 P. Ba Đồn X    
14 P. Quảng Phúc   X  
15 Quảng lộc   X  
16 Quảng Tân   X  
IV Huyện Quảng Trạch 
1 Quảng Hợp X    
2 Quảng Châu X    
3 Quảng Kim X    
4 Quảng Phú X    
5 Quảng Đông X    
6 Quảng Hưng X    
7 Quảng Xuân X    
8 Quảng Tiến X    
9 Quảng Lưu X    
10 Quảng Thạch X    
11 Quảng Thanh X    
12 Quảng Phương X    
13 Liên Trường X    
14 Quảng Tùng X    
15 Cảnh Hóa X    
16 Cảnh Dương   X  
17 Phù Hóa   X  
V Huyện Bố Trạch 
1 Cự Nẫm   X  
2 Đồng Trạch   X  
3 Xuân Trạch X    
4 Phú Định X    
5 Trung Trạch X    
6 Bắc Trạch X    
7 Hưng Trạch X    
8 Đức Trạch X    
9 Hải Phú X    
10 Đại Trạch X    
11 Hòa Trạch     X
12 TT Phong Nha     X
13 Nam Trạch   X  
14 Hạ Trạch X    
15 Sơn Lộc X    
16 Liên Trạch   X  
17 Lý Trạch   X  
18 TT NT Việt Trung X    
19 TT Hoàn Lão X    
20 Thanh Trạch X    
21 Lâm Trạch X    
22 Tây Trạch   X  
23 Mỹ Trạch   X  
24 Vạn Trạch   X  
25 Phúc Trạch   X  
26 Nhân Trạch X    
27 Thượng Trạch   X  
28 Tân Trạch   X  
VI Huyện Quảng Ninh
1 Hải Ninh   X  
2 Võ Ninh X    
3 Trường Xuân   X  
4 An Ninh     X
5 Vạn Ninh X    
6 Trường Sơn X    
7 Gia Ninh   X  
8 TT Quán Hàu   X  
9 Hiền Ninh     X
10 Tân Ninh X    
11 Hàm Ninh X    
12 Lương Ninh   X  
VII Huyện Lệ Thủy 
1 Sen Thủy X    
2 Thái Thủy X    
3 Trường Thủy X    
4 Hoa Thủy X    
5 Hồng Thủy   X  
6 Lộc Thủy X    
7 Hưng Thủy     X
8 Ngân Thuỷ     X
9 Ngư Thủy Bắc   X  
10 Ngư Thủy      X
11 Phong Thủy X    
12 Xuân Thủy     X
VIII Thành phố Đồng Hới 
1 P. Đồng Phú     X
2 P. Đức Ninh Đông X    
3 P. Bắc Nghĩa X    
4 P. Phú Hải     X
5 P. Đồng Hải X    
6 P.  Bắc Lý X    
7 P. Hải Thành     X
8 P. Đồng Sơn X    
9 P. Nam Lý X    
10 P. Lộc Ninh X    
11 Thuận Đức X    
12 Đức Ninh X    
13 Bảo Ninh     X
14 Quang Phú     X
15 Nghĩa Ninh X    
[Trở về]