Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các phòng đo kiểm được thừa nhận (theo thoả thuận lẫn nhau MRA) 

STT

Tên phòng đo kiểm

Mã phòng

Số Quyết định

Hiệu lực

Từ ngày

Đến ngày

Đối tác MRA Hoa Kỳ

1

Apple Inc., RF Laboratory

US 0056

1355/QĐ-BTTTT
ngày 23/09/2014

23/09/2014

30/09/2015

2

Bay Area Compliance Laboratories, Corp.

US 0057

1356/QĐ-BTTTT
ngày 23/09/2014

23/09/2014

30/09/2016

3

Northwest EMC, Hillsboso Lab

US 0017

1354/QĐ-BTTTT  
ngày 23/9/2014

23/9/2014

30/09/2015

4

Cisco Systems, INC.

US 0028

407/QĐ-BTTTT
Ngày10/04/2014

10/04/2014

30/11/2014

5

Professional Testing (EMI), Inc.

US 0123

123/QĐ-BTTTT
ngày 08/02/2014

08/02/2014

31/12/2014

6

Oracle America, Inc.

US 0073

121/QĐ-BTTTT
ngày 08/02/2014

08/02/2014

31/12/2014

7

TUV Rheinland of North America Inc.

US 0185

895/QĐ-BTTTT
ngày 22/07/2013

22/07/2012

28/02/2015

8

TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC.

US 0131

124/QĐ-BTTTT
ngày 08/02/2014

08/02/2014

28/02/2015

9

Electro Magnetic Test, Inc.

US 0036

1066/QĐ-BTTTT
ngày 29/07/2014

29/07/2014

31/03/2015

10

MET Laboratories

US 0004

118/QĐ-BTTTTngày 08/02/2014

18/09/2012

31/03/2015

11

MET Laboratories, Inc.

US 0129

897/QĐ-BTTTT
ngày 22/07/2013

22/07/2013

31/01/2015

12

Compliance Management Group (CMG)

US 0155

896/QĐ-BTTTT
ngày 22/07/2013

22/07/2013

31/05/2015

13

UL Verification Services Inc. (formerly UL CCS)

US 0104

1070/QĐ-BTTTT
ngày 29/07/2014

29/07/2014

30/06/2015

14

Curtis-Straus LLC - A Wholly Owned Subsidiary of Bureau Veritas Consumer Products Services

US 0106

853/QĐ-BTTTT
ngày 23/06/2014

19/12/2013

31/07/2015

15

Hewlett-Packard Company, Ft Collins Hardware Test Center.

US 0011

1153/QĐ-BTTTTngày 18/09/2013

18/09/2013

31/08/2015

16

Hewlett-Packard Company Houston Product Compliance Center

US 0007

1353/QĐ-BTTTTngày 23/09/2014

23/09/2014

30/09/2015

17

National Technical Systems - Silicon Valley

US 0027

846/QĐ-BTTTTngày 23/06/2014

23/06/2014

30/09/2015

18

Siemic, Inc.

US 0160

1361/QĐ-BTTTTngày 23/09/2014

23/09/2014

30/11/2014

19

UL LLC

US 0113

122/QĐ-BTTTTngày 08/02/2014

08/02/2014

31/12/2014

20

TUV SUD America Inc.
(New Brighton, MN)

US 0080

1064/QĐ-BTTTT
ngày 29/07/2014

29/07/2014

30/09/2015

21

Hewlett-Packard Company, Roseville Hardware Test & Compliance.

US 0008

405/QĐ-BTTTT
ngày 10/04/2014

10/04/2014

31/10/2015

22

MiCOM Labs

US 0159

402/QĐ-BTTTT
ngày 10/04/2014

10/04/2014

30/11/2015

23

Cetecom Inc.

US 0187

1363/QĐ-BTTTTngày 23/09/2014

23/09/2014

31/12/2015

24

National Technical Systems (NTS)

US 0054

406/QĐ-BTTTTngày 10/04/2014

10/04/2014

31/12/2015

25

TUV SUD America, Inc.
(San Diego, CA)

US 0102

852/QĐ-BTTTT
ngày 23/06/2014

23/06/2014

30/09/2015

26

Intel Corporation – Oregon Certification EMC Lab

US 0069

1065/QĐ-BTTTT
ngày 29/07/2014

29/07/2014

31/03/2016

27

Intel Corporation – EPSD Regulatory Compliance Laboratory

US 0023

1068/QĐ-BTTTT
ngày 29/07/2014

29/07/2014

31/03/2016

28

Keystone Compliance

US 0188

1060/QĐ-BTTTTngày 29/07/2014

29/07/2014

31/05/2016

29

Northwest EMC – Minnesota Lab

US 0175

1362/QĐ-BTTTT
ngày 23/9/2014

23/9/2014

30/09/2015

30

Northwest EMC Inc, Bothell Lab

US 0157

1359/QĐ-BTTTT
ngày 23/9/2014

23/9/2014

30/09/2015

31

Northwest EMC Inc, Irvine Lab

US 0158

1360/QĐ-BTTTT
ngày 23/9/2014

23/9/2014

30/09/2015

32

TUV Rheinland of North America Inc.

US 0112

1358/QĐ-BTTTT
ngày 23/09/2014

23/09/2014

30/11/2014

33

National Technical Systems (NTS)

US 0078

404/QĐ-BTTTT
ngày 10/04/2014

10/04/2014

30/09/2015

34

MET Laboratories, Inc.

 US 0109

854/QĐ-BTTTT
ngày 23/06/2014

23/06/2014

31/01/2015

35

Nemko USA, Inc. – San Diego EMC Division

US 0088

851/QĐ-BTTTT
ngày 23/06/2014

23/06/2014

31/12/2014

36

EMC Corporation

US 0064

850/QĐ-BTTTT
ngày 23/06/2014

23/06/2014

29/02/2016

37

TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC.

US 0171

848/QĐ-BTTTT
ngày 23/06/2014

23/06/2014

28/02/2015

38

SGS North America, Consumer Testing Services

US 0186

1061/QĐ-BTTTT
ngày 29/7/2014

29/07/2014

31/12/2015

39

EMC Integrity, Inc.

 US 0168

1062/QĐ-BTTTT
ngày 29/7/2014

29/07/2014

30/06/2015

40

IBM RTP EMC Test Labs

US 0005

1352/QĐ-BTTTT
ngày 23/9/2014

23/09/2014

30/06/2015

41

IBM Rochester EMC Lab

US 0024

1067/QĐ-BTTTT
ngày 29/7/2014

29/07/2014

31/12/2014

42

UL LLC
(Research Triangle Park, NC)

US 0067

1357/QĐ-BTTTT
ngày 23/9/2014

23/09/2014

30/6/2015

Đối tác MRA Hàn Quốc

01

Digital EMC Co., Ltd.

KR 0034

602/QĐ-BTTTTngày 29/05/2013

29/05/2013

28/11/2014

02

INTERNATIONAL STANDARD TECHNOLOGY Co., Ltd.

KR 0018

1085/QĐ-BTTTTngày 04/08/2014

04/08/2014

25/07/2016

03

SK Tech Co., LTD.

KR 0007

1337/QĐ-BTTTTngày 25/07/2012

25/07/2012

25/07/2014

04

Nemko Korea Co.,Ltd

KR 0026

1088/QĐ-BTTTTngày 04/08/2014

04/08/2014

25/07/2016

05

Korea EMC Laboratory Co., Ltd.

KR 0002

1335/QĐ-BTTTTngày 25/07/2012

25/07/2012

25/07/2014

06

KOSTEC Co.,Ltd.

KR 0041

1090/QĐ-BTTTTngày 04/08/2014

04/08/2014

25/07/2016

07

CTK Co., Ltd.

KR 0025

1087/QĐ-BTTTTngày 04/08/2014

04/08/2014

25/07/2016

08

EMC Compliance Ltd.

KR 0040

1089/QĐ-BTTTTngày 04/08/2014

04/08/2014

25/07/2016

09

ETL Inc.

KR 0022

1086/QĐ-BTTTTngày 04/08/2014

04/08/2014

25/07/2016

11

ONETECH Corp.

KR 0013

1330/QĐ-BTTTTngày 25/07/2012

25/07/2012

25/07/2014

12

Testing & Certification Agency of Korea Radio Promotion Association

KR 0027

1329/QĐ-BTTTTngày 25/07/2012

25/07/2012

25/07/2014

13

SGS Korea Co., Ltd.

KR 0150

1328/QĐ-BTTTTngày 25/07/2012

25/07/2012

25/07/2014

14

SAMSUNG Electronics Co., Ltd. – CS & Environment Center

KR 0004

1084/QĐ-BTTTTngày 04/08/2014

04/08/2014

25/07/2016

15

LTA Co., Ltd.

KR 0049

1326/QĐ-BTTTTngày 25/07/2012

25/07/2012

25/07/2014

16

Korea Technology Institute Co., Ltd.

KR 0023

603/QĐ-BTTTT
ngày 29/05/2013

29/05/2013

18/04/2015

17

Korea Testing Certification

KR 0006

1379/QĐ-BTTTT
Ngày 28/10/2013

28/10/2013

06/09/2015

18

BWS Tech Inc.

KR 0017

1378/QĐ-BTTTT
Ngày 28/10/2013

28/10/2013

29/08/2015

19

Global Standard Testing Laboratory (GSTL) Co., Ltd

KR 0146

1091/QĐ-BTTTTngày 04/08/2014

04/08/2014

02/06/2016

Đối tác MRA Canada

1

Flextronics Canada Design Services Inc.

CA 4180

1100/QĐ-BTTTT

06/09/2013

05/10/2017

Đối tác MRA Singapore

1

TUV SUD PSB Ple Ltd – Telecoms & EMC

 

222/QĐ-BTTTT

07/03/2014

02/12/2014

[Trở về]