Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các dự án đã thẩm định 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ CNTT CÓ TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN

(Đơn vị tính: đồng)

TT

TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ

NĂM TRIỂN KHAI

SỐ VĂN BẢN

KINH PHÍ

1

Đầu tư CSVC và UDCNTT trong cải cách hành chính tại UBND thành phố Đồng Hới.

VP UBND Thành phố Đồng Hới

2008

113/STTTT-TTDA 

1.750.000.000

2

Xây dựng mạng nội bộ tại Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Bình

Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

2009

316/KQTT-STTTT 

341000.000

3

Đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Văn phòng UBND huyện Quảng Trạch

2009

402/CNTT-STTTT 

1.557.000.000

4

Đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Văn phòng HĐND&UBND huyện Bố Trạch

2009

401/CNTT-STTTT 

1.573.000.000

5

Nâng cấp hệ thống mạng LAN các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

2009 đến 2013

363/STTTT -CNTT

9.681.000.000

6

Xây dựng phòng họp giao ban trực tuyến tại Quảng Bình

Sở TT&TT Quảng Bình

2009

210/STTTT-CNTT 

2.100.000.000

7

Xây dựng mạng LAN tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình

Chi nhánh Ngân hàng phát triển Quảng Bình

2010

206/STTTT-CNTT 

359.000.000

8

Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010-2012, định hướng đến 2015

Sở Tài chính Quảng Bình

2010

93/CNTT-STTTT 

14.560.000.000

9

Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND thành phố Đồng Hới

Văn phòng HĐND&UBND TP. Đồng Hới

2010

269/STTTT-CNTT 

300.000.000

10

Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

Sở tài nguyên và Môi trường

2011

31/STTTT-CNTT 

9.402.000.000

11

Xây dựng hệ thống CSDL ngành TN&MT Quảng Bình

Sở tài nguyên và Môi trường

2011

30/STTTT-CNTT 

9.400.000.000

12

Đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Ninh

2011

38/STTTT-CNTT 

1.907.000.000

13

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính ngân sách tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010-2012, định hướng đến năm 2015

Sở Tài chính Quảng Bình

2010 đến 2012

201/ STTTT-CNTT

14.560.000.000

14

Đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy

2011

 

1.840.000.000

15

Công trình UDCNTT thực hiện cơ chế MCLT tại UBND xã Bảo Ninh và UBND phường Bắc Lý thành phố Đồng Hới

UBND xã Bảo Ninh, phường Bắc Lý,UBND TP Đồng Hới

2012

 

996.000.000

16

Đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT trong CCHC  tại UBND  huyện Minh Hóa.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Minh Hóa

2012

366/STTTT-CNTT 

2.200.000.000

17

Đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT trong CCHC tại UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuyên Hóa

2012

486/STTTT-CNTT 

1.920.000.000

18

Xây dựng cổng TTĐT và nâng cấp, tích hợp trang TTĐT tử các CQNN lên cổng TTĐT của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

2012 đến 2013

500/STTTT-CNTT 

10.547.000.000

19

Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

2012 đến 2013

499/STTTT-CNTT 

6.968.000.000

20

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tiếp công dân và triển khai áp dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ các cấp, các ngành tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh

2012 đến 2014

554/STTTT-CNTT 

3.946.000.000

21 Xây dựng Báo điện tử Quảng Bình giai đoạn II và Tòa soạn điện tử Báo Quảng Bình 2017 400/STTTT-CNTT 3.612.950.000
22 Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020 Văn phòng Tỉnh ủy 2017-2020 418/STTTT-CNTT 5.998.000.000
23 Trang bị phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến cho các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Tài chính 2017 442/STTTT-CNTT 10.000.000.000

 

[Trở về]