Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các cơ quan chỉ định và công nhận 
Cơ quan chỉ định: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
 
Cơ quan Công nhận: Văn Phòng Công nhận Chất lượng - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
[Trở về]