Bản in     Gởi bài viết  

Đ/c Phạm Thanh Tân Danh sách Lãnh đạo Sở TT&TT tham gia các BCĐ tỉnh

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG, BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH  

TT

Tên Hội đồng, Ban Chỉ  đạo

Lãnh đạo Sở tham gia

Theo Quyết định

1

Ban chỉ đạo Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

2

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ kiện toàn số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh

3

Ban chỉ đạo Biển, đảo tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

4

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

5

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2015

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1244/QĐ-CT ngày 31/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

6

Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 843/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình

7

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1333/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh

8

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 2019

Đ/c Hoàng Việt Hùng

CV 134 STTTT-VP ngày 19/02/2019

9

Thành viên UB Bầu cử ĐB quốc hội khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c Hoàng Việt Hùng

Thông báo 83-TB/TU ngày 02/2/2016 của Tỉnh ủy

10

BCĐ ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ 197-QĐ/TU ngày 02/5/2016 của Thường vụ TU

11

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ 2018 Đ/c Hoàng Việt Hùng CV150/STTTT-VP ngày 15/3/2018

12

Hội đồng thẩm định dự án xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

13

Ban chỉ đạo Chương trình “ Chung tay vì cộng đồng”

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

14

BTC cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Quảng Bình lần thứ 2, năm 2015 - 2016

Đ/c Phạm Thanh Tân

QĐ số 54/QĐ-SNV ngày 02/02/2015

15

BCĐ Tổng điều tra thống kê nông nghiệp, nông thôn 2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ số 371/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh

16

Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước” (Đề án 2)

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Công văn Sở cử ngày 26/2/2016

17

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trao toàn dân bảo vệ ANTQ Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 1262/CAT-PV01 ngày 10/4/2019

18

 BCĐ thực hiện KL số 61-KL?TW

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

CV 183/STTTT-VP ngày 20/3/2019

19

 

BCĐ nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ 572/QĐ-UBND ngày 04/3/2016

20

 BCĐ thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg tỉnh

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 CV 159/STTTT-VP ngày 11/3/2019 

21

 BCĐ 35

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 CV 579/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

22

Đề án số hóa cơ sở dữ liệu chuyển đổi dữ liệu hộ tịch trên địa bàn QB Tổ Chỉ đạo số hóa dữ liệu hộ tịch Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -QĐ 176/QĐ-UBND ngày 17/1/2020

23

BCĐ đề án 896 tỉnh 

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

CV 554/STTTT-VP ngày 19/7/2018 

24

HĐ chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -QĐ 263/QĐ-UBND ngày 30/1/2020

25

 BCĐ thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh QB

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

CV 578/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

26

 BCĐ Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

QĐ 277/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh, CV 89/STTTT-VP ngày 19/02/2019 

27

Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số CCHC năm 2018 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -CV số 2089/SNV-CCHC
ngày 11/12/2018

28

 BCĐ công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

 QĐ 1419/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh, CV 139/STTTT-VP ngày 12/03/2019 

29

 Ban tổ chức hội thi tin học trẻ hàng năm tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 QĐ 1600/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh, CV 249/STTTT-VP ngày 05/4/2019 

30

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình năm 2019 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  -CVsố 126/SKHCN-QLCN
ngày 28/ 03/2019

31

 BCĐ thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

QĐ 1844/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh, CV 217/STTTT-VP ngày 04/4/2018 

32

 BCĐ Giám định tư pháp 

 

QĐ 2029/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh

33

Ban tổ chức cuộc thi “ Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -CV số 901/SNV-CCHC ngày 12/7/2019

34

 BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh

 

QĐ 2889/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh 

35

 Ban chỉ đạo Bồi thường GPMB dự án đường dây 500kv mạch 3 tỉnh Quảng Bình 

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ 974/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh 

36

  Ban điều hành Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025" tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 3532/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh

37

Ban chỉ đạo‘Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy lympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020- 2030 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -CV số 242/CV- BCĐ-SVH&TT ngày 05/ 03/ 2020

38

  Thành lập tổ chỉ đạo chuyển đổi dữ liệu hộ tịch thực hiện Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh

39

 Thành lập Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 263/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh

40

 Kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Ban Chỉ huy phòng, chống và tìm kiếm cứu nạn thành Ban CHỉ huy phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Thanh Tân

 QĐ 441/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh

41

 BCĐ phòng chống dịch bệnh CORONA

 Đ/c Hoàng Việt Hùng

 QĐ 274/QĐ-UBND ngày 31/1/2020 của UBND tỉnh

42

 Ban chỉ đạo phòng chống thuốc lá

 Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ 3649/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh
CV 550/CV-ngày 16/3/2020
 

43

 Ban chỉ đạo CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 CV 955/KHĐT- KT ngày 03/04/ 2020
CV /STTT-VP ngày //2020

44

 Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lầnthứ II- năm 2020

Đ/c Hoàng Việt Hùng

CV 745 /STTT-VP ngày 12/8/2020
QĐ 2253/QĐ-TU ngày 10/9/2020 của TU
 

45

 Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 năm 2020-2021

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 CV 500/STTTT-VP

46

 Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 747/STTTT-VP ngày 13/8/2020

47

 Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022)

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 884/STTTT-VP ngày 17/9/2020

48

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình và các Ban Chỉ đạo Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Đ/c Phạm Thanh Tân -CV 754 /STTTT- VP- 13/8/2020
-CV 2091/TB-STT - 12/8/20220

49

 Tổ công tác và đầu mối liên lạc triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Đ/c Phạm Thanh Tân -CV 124/ STTTT-VP - 20/2/2020

50

 BTC cuộc thi tìm hiểu PL trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân - QĐ 87/QĐ- HĐPBGDPL -13/7/2020

51

 Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 351/STTTT-VP - 27 /4/2020

52

Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 161/STTTT-VP - 11/3/2020

53

 BCH PCTT & TKCN kiêm PTDS tỉnh năm 2020

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 24/PTDS - 22 /6/2020

54

 Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 615/STTTT-VP - 3/7/2020

55

 Hội đồng thẩm 15 định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các Dự án trên địa bàn tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 74/STTTT-VP - 28/1/2019

56

 Ban tổ chức Hội thi xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 937/STTTT-VP - 15/10/2019
57 BCĐ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 831 /STTTT - 03/9/2020

58

Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 837 /STTTT - 03/9/2020

59

 BCĐ phát triển du lịch Tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Thanh Tân

 CV 834 /STTTT - 03/9/2020

60

 BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 833 /STTTT - 03/9/2020

61

 Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình ( BCĐ 389)

Đ/c Phạm Thanh Tân

 CV 832 /STTTT - 03/9/2020

62

 Thành viên BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 836 /STTTT - 03/9/2020

63

 BCĐ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 835 /STTTT - 03/9/2020

64

BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 845 /STTTT - 04/9/2020

65

 BCĐ công tác gia đình tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 845 /STTTT - 04/9/2020

66

 BCĐ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 949/STTTT - 05 /10/2020

 

 

 

[Trở về]