Bản in     Gởi bài viết  
 Danh sách Lãnh đạo Sở TT&TT tham gia các BCĐ tỉnh

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG, BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH

TT

Tên Hội đồng, Ban Chỉ  đạo

Lãnh đạo Sở tham gia

Theo Quyết định

1

Ban chỉ đạo Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

2

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ kiện toàn số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh

3

Ban chỉ đạo Biển, đảo tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

4

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

5

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2015

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1244/QĐ-CT ngày 31/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

6

Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 843/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình

7

BCĐ phòng chống tác hại của thuốc lá

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 682/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh

8

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1333/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh

9

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1996/QĐ-UBND  ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh

10

Thành viên UB Bầu cử ĐB quốc hội khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c Hoàng Việt Hùng

Thông báo 83-TB/TU ngày 02/2/2016 của Tỉnh ủy

11

BCĐ ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ 197-QĐ/TU ngày 02/5/2016 của Thường vụ TU

12

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ 1356/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh

13

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường thị trấn (Ban chỉ đạo Đề án 212)

Đ/c Phạm Minh Hải

 

14

Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1022/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh

15

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 2492/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của CT UBND tỉnh

16

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1148/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh

17

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015” (Đề án 2160)

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1150/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh

18

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Đ/c Phạm Minh Hải

 

19

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số192-QĐ/TU ngày 14/4/2016 của BTV Tỉnh ủy

20

Ban chỉ đạo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp 2011 - 2020

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

21

Ban An toàn giao thông tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 737/QĐ-UBND  ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh

22

Ban điều hành Đề án “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH”; giáo dục 5 triệu phụ nữ nuôi dạy con tốt; hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm

Đ/c Phạm Minh Hải

 

23

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển đảo tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ 1367/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh

24

Ban chỉ đạo thực hiện đề án của địa phương

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

25

Ban tổ chức xét và trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

26

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

27

Ban chỉ đạo công tác gia đình Quảng Bình

 Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1354/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh

28

Ban chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

29

Ban điều hành Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2 từ năm 2013-2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

 

30

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển đảo

Đ/c Phạm Minh Hải

 

31

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch ở người

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1887/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh

32

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ 860/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh (có đổi tên BCĐ)

33

BCĐ thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân

Đ/c Phạm Minh Hải

 

34

BCĐ thực hiện Đề án 1 – 1133 về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016

Đ/c Phạm Minh Hải

 

 

BCĐ thực hiện Đề án 32 cấp tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

 

35

Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

 

36

BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh

Đ.c Phạm Minh Hải

QĐ 1786-QĐ/TU ngày 23/12/2014 của BTV Tỉnh ủy

37

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

 

38

BCĐ vệ sinh ATTP tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

 

39

Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá (BCĐ 94);

Đ/c Phạm Minh Hải

Công văn Sở cử tháng 9/2016

40

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình (389)

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

QĐ số 1673/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh

41

Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

QĐ số 2726/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh

42

BCĐ thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

QĐ số 2833/QĐ-UBND ngày 19 /9/2016 của UBND tỉnh

43

BCĐ công tác bảo vệ BMNN tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

QĐ số 1116/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh

44

Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công;

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

 

45

BCĐ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2015, 2016

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

QĐ số 1331/QĐ-UBND ngày 22/5/2015

46

Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ tỉnh

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

Công văn Sở đề nghị 10/12/2015

47

Ban Chỉ đạo thi năm 2016

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

Công văn Sở cử tháng 4/2016

48

Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 cấp tỉnh

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

Công văn Sở cử tháng 4/2016

49

BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017);

Đ/c Nguyễn Phi Khanh

QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 của UBND tỉnh

50

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

51

Hội đồng thẩm định dự án xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

52

Ban chỉ đạo Chương trình “ Chung tay vì cộng đồng”

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

53

BTC cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Quảng Bình lần thứ 2, năm 2015 - 2016

Đ/c Phạm Thanh Tân

QĐ số 54/QĐ-SNV ngày 02/02/2015

54

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

Quyết định số 2467/QĐ-BCĐ ngày 04/12/2015 của BCĐ tỉnh; QĐ số 3429/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh

55

 “BCĐ chương trình MTQG phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh QB - gọi tắt BCĐ 138 tỉnh)

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Văn bản Sở gửi ngày 25/12/2015

56

BCĐ thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ số 572/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh

57

BCĐ Tổng điều tra thống kê nông nghiệp, nông thôn 2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ số 371/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh

58

BCĐ thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh QB giai đoạn 2011-2020

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ số 3877/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND

59

Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước” (Đề án 2)

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Công văn Sở cử ngày 26/2/2016

[Trở về]