Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  

Đ/c Phạm Thanh Tân Danh sách Lãnh đạo Sở TT&TT tham gia các BCĐ tỉnh

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG, BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH  

TT

Tên Hội đồng, Ban Chỉ  đạo

Lãnh đạo Sở tham gia

Theo Quyết định

1

Ban chỉ đạo Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

2

Ban chỉ đạo Biển, đảo tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

3

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

4

Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 843/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình

5

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1333/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh

6

Thành viên UB Bầu cử ĐB quốc hội khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c Hoàng Việt Hùng

Thông báo 83-TB/TU ngày 02/2/2016 của Tỉnh ủy

7

BCĐ ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ 197-QĐ/TU ngày 02/5/2016 của Thường vụ TU

8

Ban chỉ đạo Chương trình “ Chung tay vì cộng đồng”

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

9

Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước” (Đề án 2)

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Công văn Sở cử ngày 26/2/2016

10

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trao toàn dân bảo vệ ANTQ Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 1262/CAT-PV01 ngày 10/4/2019

11

 BCĐ thực hiện KL số 61-KL?TW

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

CV 183/STTTT-VP ngày 20/3/2019

12

 

BCĐ nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ 572/QĐ-UBND ngày 04/3/2016

13

 BCĐ thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg tỉnh

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 CV 159/STTTT-VP ngày 11/3/2019 

14

 BCĐ 35

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 CV 579/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

15

Đề án số hóa cơ sở dữ liệu chuyển đổi dữ liệu hộ tịch trên địa bàn QB Tổ Chỉ đạo số hóa dữ liệu hộ tịch Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -QĐ 176/QĐ-UBND ngày 17/1/2020

16

BCĐ đề án 896 tỉnh 

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

CV 554/STTTT-VP ngày 19/7/2018 

17

HĐ chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -QĐ 263/QĐ-UBND ngày 30/1/2020

18

 BCĐ thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh QB

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

CV 578/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

19

 BCĐ Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

QĐ 277/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh, CV 89/STTTT-VP ngày 19/02/2019 

20

 BCĐ công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

 QĐ 1419/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh, CV 139/STTTT-VP ngày 12/03/2019 

21

 Ban tổ chức hội thi tin học trẻ hàng năm tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 QĐ 1600/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh, CV 249/STTTT-VP ngày 05/4/2019 

22

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình năm 2019 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  -CVsố 126/SKHCN-QLCN
ngày 28/ 03/2019

23

 BCĐ thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

QĐ 1844/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh, CV 217/STTTT-VP ngày 04/4/2018 

24

 BCĐ Giám định tư pháp 

 

QĐ 2029/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh

25

 Ban chỉ đạo Bồi thường GPMB dự án đường dây 500kv mạch 3 tỉnh Quảng Bình 

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ 974/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh 

26

  Ban điều hành Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025" tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 3532/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh

27

Ban chỉ đạo‘Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy lympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020- 2030 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -CV số 242/CV- BCĐ-SVH&TT ngày 05/ 03/ 2020

28

  Thành lập tổ chỉ đạo chuyển đổi dữ liệu hộ tịch thực hiện Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh

29

 BCĐ phòng chống dịch bệnh CORONA

 Đ/c Hoàng Việt Hùng

 QĐ 274/QĐ-UBND ngày 31/1/2020 của UBND tỉnh

30

 Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Thanh Tân


CV 162/STTTT-VP ngày 04/3/2020
 

31

 Ban chỉ đạo CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

 Đ/c Hoàng Việt Hùng

 CV 955/KHĐT- KT ngày 03/04/ 2020
CV /STTT-VP ngày //2020

32

 Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 năm 2020-2021

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 CV 500/STTTT-VP

33

 Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra tỉnh

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 747/STTTT-VP ngày 13/8/2020

34

 Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022)

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 884/STTTT-VP ngày 17/9/2020

35

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình và các Ban Chỉ đạo Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Đ/c Phạm Thanh Tân -CV 754 /STTTT- VP- 13/8/2020
-CV 2091/TB-STT - 12/8/20220

36

 Tổ công tác và đầu mối liên lạc triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Đ/c Phạm Thanh Tân -CV 124/ STTTT-VP - 20/2/2020

37

 BTC cuộc thi tìm hiểu PL trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân - QĐ 87/QĐ- HĐPBGDPL -13/7/2020

38

 Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 351/STTTT-VP - 27 /4/2020

39

Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 6388/BCH-TM - 22/12/2020

40

 BCH PCTT & TKCN kiêm PTDS tỉnh năm 2020

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 24/PTDS - 22 /6/2020

41

 Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 200/STTTT-VP - 23/3/2021

42

 Ban tổ chức Hội thi xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 937/STTTT-VP - 15/10/2019
43 BCĐ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 831 /STTTT - 03/9/2020

44

Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 837 /STTTT - 03/9/2020

45

 BCĐ phát triển du lịch Tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Thanh Tân

 CV 834 /STTTT - 03/9/2020

46

 BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 833 /STTTT - 03/9/2020

47

 Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình ( BCĐ 389)

Đ/c Phạm Thanh Tân

 CV 832 /STTTT - 03/9/2020

48

 Thành viên BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 836 /STTTT - 03/9/2020

49

 BCĐ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 835 /STTTT - 03/9/2020

50

BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 845 /STTTT - 04/9/2020

51

 BCĐ công tác gia đình tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 845 /STTTT - 04/9/2020

52

 BCĐ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 949/STTTT - 05 /10/2020

53

BCĐ CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030

Đ/c Hoàng Việt Hùng CV 1159/STTTT- VP - 07/12/2020

 54

 BCĐ Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 1178/STTTT- VP - 08/12/2020

 55

 Ban chỉ đạo, Ban điều hành của tỉnh  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 1226/STTTT- VP - 17/12/2020

 56

 Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Binh  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 21/STTTT - 13/01/2021

 57

 Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 26/STTTT- VP - 13/01/2021

 58

 BCĐ phòng, chống tội phạm AIDS, tệ nạn xã hội và phong trao toàn dân bảo vệ ANTQ (138)  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 26/STTTT- VP - 15/01/2021

 59

 Ban tổ chức Đại hội Thể dục thẻ thao tỉnh Quảng Bình lầ thứ IX (2021-2022)  Đ/c Nguyễn Xuân NgọcNgọc CV 25/STTTT- VP - 15/01/2021

 60

 Ban chỉ huy PCTT-TKCN kiêm PTDS tỉnh năm 2021  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 41/STTTT- VP - 20/01/2021

 61

 Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh   Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 42/STTTT- VP - 20/01/2021

 62

 Ban chỉ đạo Thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 65/STTTT- VP - 26/01/2021

 63

 Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và BĐH Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 71/STTTT- VP - 27/01/2021

 64

 Hội đồng chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2020  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 82/STTTT- VP - 28/01/2021

 65

 Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 117/STTTT- VP - 25/02/2021

 66

 Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW cấp tỉnh  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 129/STTTT- VP - 01/03/2021

67

 Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg cấp tỉnh   Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 127/STTTT- VP - 01/03/2021

68

 Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biêu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 128/STTTT- VP - 01/03/2021

69

Hội đồng Giải báo chí Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 177/STTTT- VP - 15/03/2021

70

Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2021  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 244/STTTT- VP - 05/4/2021

71

Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ III - năm 2021  Đ/c Hoàng Việt Hùng  CV 262/STTTT- VP - 13/4/2021

72

Ban Giám khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ III - năm 2021  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 261/STTTT- VP - 13/4/2021

73

Ban chỉ đạo Góp ý dự thảo Quyết định thành lập BCĐ; dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐ thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 30-3-2021 của UBND tỉnh  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 260/STTTT- VP - 13/4/2021

 

[Trở về]