Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL VỀ LĨNH VỰC TT&TT DO UBND TỈNH BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC 

 

TT

Tên loại, số,
ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm
 ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày, tháng, năm
 có hiệu lực

1

Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND

16/8/2007

Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16/8/2007

2 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND 08/01/2008 Phê duyệt Quy hoạch phát triển  Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 18/01/2008

3

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

17/11/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

27/11/2008

4 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp  thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 04/11/2013

5

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND

24/7/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng  và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

03/8/2014

6

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND

21/10/2014

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

31/10/2014

7 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND 03/02/2015 Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi  điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 13/02/2015
8 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 04/02/2015 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; truyền thanh, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 14/02/2015
9 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND 18/6/2015 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 28/6/2015
10 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND 02/11/2015 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 12/11/2015
11 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND 07/12/2015 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình 17/12/2015

[Trở về]