Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

TT

Tên Tiêu chuẩn

Ký hiệu

1.

Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7189:2009

2.

Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu

TCVN ISO/IEC 27001:2009
ISO/IEC 27001:2005

3.

Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số

TCVN 8066:2009

4.

Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi

TCVN 8067:2009

5.

Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8076:2009

6.

Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 2 và 2+ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8077:2009

7.

Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8078:2009

8.

Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s

TCVN 8236:2009

9.

Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s

TCVN 8237:2009

10.

Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt

TCVN 8238:2009

11.

Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị Fax nhóm 3

TCVN 8239:2009

12.

Thiết bị đầu cuối viễn thông - Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh

TCVN 8240:2009

13.

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

TCVN 8241-4-2:2009

14.

Tương thích điện từ - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến

TCVN 8241-4-3:2009

15.

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-5 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với xung

TCVN 8241-4-5:2009

16.

Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến

TCVN 8241-4-6:2009

17.

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn

TCVN 8241-4-8:2009

18.

Tương thích điện từ - Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp

TCVN 8241-4-11:2009

19.

Dịch vụ điện thoại VoIP – Các yêu cầu

TCVN 8068:2009

20.

Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS-Các yêu cầu

TCVN 8069:2009

21.

Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8070:2009

22.

Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất

TCVN 8071: 2009

23.

Mạng viễn thông – Giao thức IPv4

TCVN 8072:2009

24.

Mạng viễn thông - Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp

TCVN 8073:2009

25.

Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng – Các yêu cầu

TCVN 8074:2009

26.

Mạng viễn thông – Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập

TCVN 8075:2009

27.

Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ

TCVN 8235:2009

28.

Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 8665:2011

29.

Thiết bị nguồn -48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8687:2011

30.

Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản phần ISUP

TCVN 8690 : 2011

31.

Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8691:2011

32.

Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu R2 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

TCVN 8692:2011

33.

Thiết bị điện thoại thẻ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8795:2011

34.

Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8699:2011

35.

Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8700:2011

36.

Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8666-2011

37.

Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn- Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tin

TCVN ISO/IEC 27002:2011

38.

Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C - Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8688-2011

39.

Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định - Các yêu cầu

TCVN 8689 -2011

40.

Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 8693-2011

41.

Sách - Yêu cầu chung

TCVN 8694-2011

42.

Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Các yêu cầu

TCVN 8695-1- 2011

43.

Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành

TCVN 8695-2-2011

44.

Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8696:2011

45.

Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8697:2011

46.

Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8698:2011

47.

Điểm truy cập internet công cộng- Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiêp cận và sử dụng

TCVN 8701: 2011

48.

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đáng giá ngoài

TCVN 8702:2011

49.

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 2: Các phép đáng giá trong

TCVN 8703:2011

50.

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đáng giá chất lượng người sử dụng

TCVN 8704:2011

51.

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quát

TCVN 8705:2011

52.

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giá

TCVN 8706:2011

53.

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triển

TCVN 8707:2011

54.

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩm

TCVN 8708:2011

55.

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát

TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009

56.

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn

TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008

57.

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn

TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008

58

Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ

TCVN 9373: 2012

59

Mạng Viễn Thông – Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số phân theo phân cấp 2048 kbit/s

TCVN 9374: 2012

60

Mạng viễn thông- Giao diện nút mạng STM-n theo phân cấp số đồng bộ SDH- Đặc tính kỹ thuật

TCVN 9375: 2012

61

Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

TCVN 9250:2012

62

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản

TCVN 9247:2012

63

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)

TCVN 9248:2012

64

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế

TCVN 9249:2012

65

Giao thức internet phiên bản 6 (IPV6)- Phần 1: Quy định kỹ thuật

TCVN 9802-1 : 2013

66

Chất lượng truyền dẫn điện thoại- Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại

TCVN 9803 : 2013

67

Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực

TCVN 9804 : 2013

68

Cáp sợi quang- Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10250:2013

69

Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10251:2013

70

Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Quản lý rủi ro an toàn thông tin

TCVN 10295:2014

ISO/IEC 27005:2011

71

Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10296:2014

72

Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10297:2014

73

Tín hiệu truyền hình internet-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10298:2014

[Trở về]