Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục các TC, QC tham gia MRA 
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao).
QCVN 10: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-143: 2003)

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+)
QCVN 12: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-221: 2004)

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz
QCVN 13: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-222: 2004)

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x
QCVN 14: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-233: 2005)

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự.
QCVN 19: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-188: 2000) 
[Trở về]