Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh 

Ngày 09/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1074/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện về việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Download Công văn của UBND tỉnh tại đây!

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai, có khó khăn vướng mắc các đơn vị thông báo kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

[Trở về]