Bản in     Gởi bài viết  
Cung cấp số liệu về việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các năm 2017, 2018 
 Tải Công văn tại đây!

Tải Phiếu cung cấp số liệu tại đây!

[Trở về]