Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ƯDCNTT-TT năm 2017 
Thực hiện Công văn số 1093/BTTTT-CNTT ngày 31/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2017;

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu đính kèm (Biểu mẫu cung cấp số liệu ICT Index năm 2017). Số liệu cung cấp cần đầy đủ, đảm bảo tính chính xác do các số liệu này ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác và là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo.

Phiếu thu thập xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/4/2017. Bản mềm gửi về hộp thư điện tử: stttt@quangbinh.gov.vn.

[Trở về]