Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Công văn số 1084/UBND-KGVX ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc phòng, chống phần mềm độc hại 

Triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1084/UBND-KGVX ngày 05/7/2018 về việc phòng, chống phần mềm độc hại.

Download Công văn số 1084 tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]