Phiên bản thử nghiệm
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ NỘI DUNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025... 
Xem tiếp
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử 
Thực hiện Thông báo số 1723/TB-VPUBND ngày 22/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại phiên họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của... 

Triển khai thực hiện Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020,

Xem tiếp
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch... 
Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (ngày 13/3/2020)
Xem tiếp
Thông báo thực hiện tách dữ liệu Hệ thống QLVB&ĐH năm 2019 
Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo sẽ tiến hành tách dữ liệu Hệ thống QLVB&ĐH năm 2019 trong khoảng thời gian: Từ 20h00 ngày 31/12/2019 (thứ Ba) đến 05h00 ngày 02/01/2020 (thứ Năm).
Xem tiếp