Dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...
Xem tiếp
Cung cấp số liệu về việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách... 
Xem tiếp
Báo cáo hiện trạng, đề xuất nhu cầu cấp phát chứng thư số chuyên dùng phục vụ triển khai QĐ số 28/2018/QĐ-TTg 

Xem tiếp
Công văn số 874/STTTT-CNTT V/v cung cấp số liệu báo cáo về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018 
Thực hiện Công văn số 3835/BTTTT-THH ngày 13/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông,
Để có số liệu xây dựng báo cáo tình hình phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018, Sở Thông tin và Truyền thông...
Xem tiếp
Công văn số 873 /STTTT-CNTT V/v cung cấp số liệu báo cáo về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018 
Thực hiện Công văn số 3835/BTTTT-THH ngày 13/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn 4233/VPUBND-KGVX ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh,
Để có số liệu xây dựng báo cáo tình hình phát triển...
Xem tiếp