Thông báo kết quả khảo sát mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện năm 2017 và triển khai khảo sát, đánh giá năm 2018 

Thực hiện Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện, Sở...

Xem tiếp
Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên QLVB&ĐH năm 2018 
Triển khai thực hiện Quyết định số 2962/QĐ-UBND  ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc...
Xem tiếp
Mẫu phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình 

Thực hiện Công văn số 1064/BTTTT-THH ngày 12/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc xây dựng, tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương và...

Xem tiếp
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng QLVB&ĐH trên thiết bị di động 

Ngày 09/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 486 /STTTT-CNTT gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai ứng dụng Quản lý văn bản và điều...

Xem tiếp
Mẫu Phiếu cung cấp thông tin về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018 

Thực hiện Công văn số 963/BTTTT-CNTT ngày 04/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018 và ý kiến chỉ đạo...

Xem tiếp