Hướng dẫn cài đặt, sử dụng QLVB&ĐH trên thiết bị di động 

Ngày 09/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 486 /STTTT-CNTT gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai ứng dụng Quản lý văn bản và điều...

Xem tiếp
Mẫu Phiếu cung cấp thông tin về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018 

Thực hiện Công văn số 963/BTTTT-CNTT ngày 04/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018 và ý kiến chỉ đạo...

Xem tiếp
Triển khai đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện năm 2017 

Triển khai Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện...

Xem tiếp
Biểu mẫu báo cáo đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2017 

Thực hiện Công văn số 481/BTTTT-CATTT ngày 12/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 626/VPUBND-VXngày 01/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh...

Xem tiếp
Biểu mẫu báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2017 
Xem tiếp