Triển khai đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện năm 2017 Tin mới

Triển khai Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện...

Xem tiếp
Biểu mẫu báo cáo đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2017 

Thực hiện Công văn số 481/BTTTT-CATTT ngày 12/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 626/VPUBND-VXngày 01/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh...

Xem tiếp
Biểu mẫu báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2017 
Xem tiếp
Giới thiệu văn bản mới, quy định mới 
Xem tiếp
Đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan nhà nước... 
Xem tiếp