Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Công điện 09/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó cơn bão số 5 
 Công điện 09/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó cơn bão số 5 
 Xem nội dung công điện tại đây
[Trở về]