Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
I. LÃNH ĐẠO SỞ
Ông Hoàng Việt Hùng - GĐ

Giám đốc
Hoàng Việt Hùng
Di động: 0913. 376535
Cơ quan: (0232) 3845535
Email: hunghv.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ
 
Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó GĐ

Phó Giám đốc
Phạm Thanh Tân

Di động: 0943. 876556
Cơ quan: (0232) 3838887
Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

 

Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Ngọc

Di động: 0935. 596599
Cơ quan: (0232) 3827268
Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

     
Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Bà Trần Hoài Thu

- Cơ quan: (0232) 3818383 ; Di động: 0948.095345

- Email: thuth.stttt@quangbinh.gov.vn

2. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Bà Đặng Thị Huyền Loan

- Cơ quan: (0232) 3779999; Di động: 0917894189

- Email: loandth.stttt@quangbinh.gov.vn

3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Lan

- Cơ quan: (0232) 3851208; Di động: 0905. 623089

- Email: lanntt.stttt@quangbinh.gov.vn

4. Phòng Bưu chính - Viễn thông

- Trưởng phòng: Ông Lê Quang Hoạt

- Cơ quan: (0232) 3845789; Di động: 0935. 255595

- Email: hoatlq.stttt@quangbinh.gov.vn

5. Phòng Công nghệ thông tin

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Lê

- Cơ quan: (0232) 3851206; Di động: 0912. 049773

- Email: lent.stttt@quangbinh.gov.vn

6. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Giám đốc: Ông Nguyễn Vĩnh Huế

- Cơ quan: (0232) 3846345; Di động: 0945. 261357; 0913. 295790

- Email: huenv.stttt@quangbinh.gov.vn

- Website (đơn vị): http://qbinh.vn

 

[Trở về]