Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÌNH

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ
 

Giám đốc
Hoàng Hữu Thái
Di động: 0915 272957
Cơ quan: (0232) 3845535
Email: thaihh.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ
  
Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó GĐ

Phó Giám đốc
Phạm Thanh Tân

Di động: 0943 876556
Cơ quan: (0232) 3838887
Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

  

Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Ngọc

Di động: 0935 596599
Cơ quan: (0232) 3827268
Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

     

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Bà Trần Hoài Thu

- Cơ quan: (0232) 3818383 ; Di động: 0948.095345

- Email: thuth.stttt@quangbinh.gov.vn

2. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Bà Đặng Thị Huyền Loan

- Cơ quan: (0232) 3779999; Di động: 0917894189

- Email: loandth.stttt@quangbinh.gov.vn

3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Lan

- Cơ quan: (0232) 3851208; Di động: 0905. 623089

- Email: lanntt.stttt@quangbinh.gov.vn

4. Phòng Chuyển đổi số

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Lê

- Cơ quan: (0232) 3851206; Di động: 0912. 049773

- Email: lent.stttt@quangbinh.gov.vn

5. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Giám đốc: Ông Nguyễn Vĩnh Huế

- Cơ quan: (0232) 3846345; Di động: 0945. 261357

- Email: huenv.stttt@quangbinh.gov.vn

- Website (đơn vị): https://ict.quangbinh.gov.vn

 

[Trở về]