Bản in     Gởi bài viết  

Đồng chí Hoàng Việt Hùng Đồng chí Nguyễn Phi Khanh Đồng chí Phạm Thanh Tân Đồng chí Phạm Minh Hai Click để xem chức năng, nhiệm vụ Click để xem chức năng, nhiệm vụ Click để xem chức năng, nhiệm vụ Click để xem chức năng, nhiệm vụ Click để xem chức năng, nhiệm vụ Click để xem chức năng, nhiệm vụ

I. LÃNH ĐẠO SỞ
Ông Hoàng Việt Hùng - GĐ

Giám đốc
Hoàng Việt Hùng
Di động: 0913. 376535
Cơ quan: (0232) 3845535
Email: hunghv.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Minh Hải - Phó GĐ
Ông Nguyễn Phi Khanh - Phó GĐ

Phó Giám đốc
Phạm Minh Hải

Di động: 0912. 132704
Cơ quan: (0232) 3822123
Email: haipm.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc
Nguyễn Phi Khanh

Di động: 0912. 515168
Cơ quan: (0232) 3844567
Email: khanhnp.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ
Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó GĐ

Phó Giám đốc
Phạm Thanh Tân

Di động: 0905. 622676
Cơ quan: (0232) 3838887
Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Ngọc

Di động: 0935. 596599
Cơ quan: (0232) 3827268
Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

   

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng Sở

- Chánh Văn Phòng: Bà Đặng Thị Huyền Loan

- Cơ quan: (0232) 3844303 / (052) 3851205 (Kế toán); Di động: 0917. 894189

- Email: loandth.stttt@quangbinh.gov.vn

2. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh Tra: Ông Dương Đức Sáu

- Cơ quan: (0232) 3851357; Di động: 0983. 649099

- Email: saudd.stttt@quangbinh.gov.vn

3. Phòng Thông tin-Báo chí-Xuất bản

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Lan

- Cơ quan: (0232) 3851208; Di động: 0905. 623089

- Email: lanntt.stttt@quangbinh.gov.vn

4. Phòng Bưu chính, Viễn thông

- Trưởng Phòng: Ông Lê Quang Hoạt

- Cơ quan: (0232) 3845789; Di động: 0935. 255595

- Email: hoatlq.stttt@quangbinh.gov.vn

5. Phòng Công nghệ thông tin

- Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Thành Lê

- Cơ quan: (0232) 3851206; Di động: 0912. 049773

- Email: lent.stttt@quangbinh.gov.vn

6. Phòng Kế Hoạch - Tài chính

- Trưởng phòng: Bà Trần Hoài Thu

- Cơ quan: (0232) 3818383; Di động: 0948. 095345

- Email: thuth.stttt@quangbinh.gov.vn

7. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Giám đốc: Ông Nguyễn Vĩnh Huế

- Cơ quan: (0232) 3846345; Di động: 0945. 261357; 0913295790

- Website: http://www.qbinh.vn/

[Trở về]