Phiên bản thử nghiệm
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 
Ngày 21/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2686/BTTTT-CATTT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của các Sở Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số và an toàn...
Xem tiếp
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông... 

Triển khai thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.

Xem tiếp
Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ số phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục...

Xem tiếp
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ NỘI DUNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025... 
Xem tiếp
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử 
Thực hiện Thông báo số 1723/TB-VPUBND ngày 22/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại phiên họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng...
Xem tiếp