Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật 

Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về đẩy mạnh triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; sau đây là nội dung UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản thi hành luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật, các văn bản thi hành luật và thực tế của địa phương; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan, đơn vị, địa phương và quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

          Thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định, tiêu chuẩn, định mức khi: giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; mua sắm, thuê, phê duyệt phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo đúng các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của trung ương và của tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công;

          Nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

          Khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, hoàn thành trong quý I/2020; chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định pháp luật; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng… theo quy định của pháp luật.

          Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

          Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp vào mục đích cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

          2. Sở Tài chính rà soát, hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó:

          Tiếp tục kiểm tra rà soát thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa và các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đang quản lý) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…). Việc quản lý, sử dụng tài sản công sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại thực hiện đúng quy định của pháp luật bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất (không sử dụng, sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức, cho thuê, cho mượn không đúng quy định). Đánh giá công tác quản lý, sử dụng, các vướng mắc, nguyên nhân tồn tại, sai phạm, đề xuất phương án xử lý đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn lực Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương trong việc kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện phương án xử lý nhà, đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý.

          Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy định của Chính phủ trong việc xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, tính đầy đủ giá trị lợi thế (vị trí địa lý) vào giá trị doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

          Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về tài sản có giá trị lớn theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để phân định thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê. Xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản khi thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành quyết định về tài sản có giá trị lớn thì việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Tham mưu xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các đơn vị để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (diện tích, công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng).

          Thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sắp xếp lại số xe ô tô hiện có và xử lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

          Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công tại các sở, ngành, địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

          Thực hiện rà soát, đánh giá các quy định về phân cấp quản lý sử dụng tài sản đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.

          Kiểm tra để có ý kiến về tiêu chuẩn, định mức diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

          3. Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

          Phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

          4. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền danh mục nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường và di dời theo quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, làm cơ sở để triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý.

          5. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

          6. Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; triển khai quyết liệt Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm.

          7. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

          8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò công tác thông tin truyền thông, cổ vũ động viên kịp thời những điển hình trong quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản công; tích cực tham gia, phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

          Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Xem nội dung chỉ thị tại đây!

                                                                                                                                                                                                                   PHÁP CHẾ

[Trở về]