Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị 19 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 
 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
 Xem nội dung chỉ thị tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]