Bản in     Gởi bài viết  

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Ông Hoàng Việt Hùng - GĐ

Bí thư
Đ/c Hoàng Việt Hùng
Di động: 0913. 376535
Cơ quan: (0232) 3845535
Email: hunghv.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ

Phó Bí thư
Đ/c Phạm Thanh Tân

Di động: 0905. 622676
Cơ quan: (0232) 3838887
Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Minh Hải - Phó GĐ
Ông Nguyễn Phi Khanh - Phó GĐ
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ

Chi Uỷ viên
Đ/c Phạm Minh Hải

Di động: 0912. 132704
Cơ quan: (0232) 3822123
Email: haipm.stttt@quangbinh.gov.vn

Chi Uỷ viên
Đ/c Nguyễn Phi Khanh

Di động: 0912. 515168
Cơ quan: (0232) 3844567
Email: khanhnp.stttt@quangbinh.gov.vn

Chi Uỷ viên
Nguyễn Thị Thu Lan

Di động: 0905. 623089
Cơ quan: (0232) 3851208
Email: lanntt.stttt@quangbinh.gov.vn

     

[Trở về]