Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020

 
Ông Hoàng Việt Hùng - GĐ

Bí thư
Đ/c Hoàng Việt Hùng
Di động: 0913. 376535
Cơ quan: (0232) 3845535
Email: hunghv.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ

Phó Bí thư
Đ/c Phạm Thanh Tân

Di động: 0905. 622676
Cơ quan: (0232) 3838887
Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Nguyễn Phi Khanh - Phó GĐ

Chi ủy viên
Đ/c Đặng Thị Huyền Loan

Di động: 0917.894189
Cơ quan: (0232) 3779999
Email: loandth.stttt@quangbinh.gov.vn

Chi ủy viên
Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Di động: 0935. 596599
Cơ quan: (0232) 3827268
Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

Chi ủy viên
Đ/c Trần Hoài Thu

Di động: 0948.095345
Cơ quan: (0232) 3818383
Email: thuth.stttt@quangbinh.gov.vn


 

[Trở về]