Bản in     Gởi bài viết  
Các văn bản hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng 
Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, đói rét cho đàn gia súc, gia cầm

Chỉ thị số 16/2019/CT-UBND27/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

 

[Trở về]