Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
CÁC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2017 

- Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017: Download tại đây!

THANH TRA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]