Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
CÁC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 

- Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch rà soát, kiến nghị chuẩn hóa TTHC năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13 và Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ: Download tại đây!

- Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017: Download tại đây!

- Kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2017: Download tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]