Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020

 
 
Ông Hoàng Việt Hùng - Giám đốc 

Bí thư
Đ/c Hoàng Việt Hùng

 
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ

Phó Bí thư
Đ/c Phạm Thanh Tân

 
Ông Nguyễn Phi Khanh - Phó GĐ
Ông Phạm Minh Hải- Phó GĐ
Bà Nguyễn Thị Thu Lan - TP TTBCXB

Chi ủy viên
Đ/c Nguyễn Phi Khanh

(đến tháng 12/2017)

Chi ủy viên
Đ/c Phạm Minh Hải
Chi ủy viên
Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan
     
Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó GĐ    
Chi ủy viên
Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc
(từ tháng 12/2017)
   

 

[Trở về]