Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 10/8/2020 
Báo cáo số 1954/SYT-NVY ngày 10/8/2020 của Sở Y tế về việc Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
Xem nội dung Báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]