Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 

Thực hiện Công văn số 24/VPUBND-VX ngày 04/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu báo cáo định kỳ về tình hình triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016;

Để kịp thời tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn thành báo cáo theo biểu mẫu mới được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình (tải từ địa chỉ:stttt.quangbinh.gov.vn, trong mục: Biểu mẫu cung cấp số liệu CNTT 2016).

Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/01/2017 theo địa chỉ: Số 02 Hương Giang, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; bản mềm gửi về hộp thư điện tử: stttt@quangbinh.gov.vn.

Tải về:

Biểu mẫu ban biên tập.

Biểu mẫu sở ban ngành.

Biểu mẫu cấp huyện.

Trân trọng./.

[Trở về]